Menu

(Digitaal) Kunstmestregister?

Terug naar Actualiteit
De Mestbank stuurde deze week instructies uit voor het invullen van de jaarlijkse mestbankaangifte en het kunstmestregister.

Caroline Van der Heyden, adviseur milieubeleid

De Mestbank stuurde deze week instructies uit voor het invullen van de jaarlijkse mestbankaangifte en het kunstmestregister. Het bijhouden van het kunstmestregister op papier is reeds in voege vanaf 1 januari 2020. We zijn vanuit de landbouworganisaties akkoord gegaan dat het kunstmestgebruik op het land- en tuinbouwbedrijf correct moet worden aangegeven bij de mestbankaangifte en we zien geen graten in een koppeling tussen de verkoop van kunstmest bij de handelaars enerzijds en het verbruik van deze meststoffen op desbetreffende landbouwbedrijf anderzijds. De administratieve verplichtingen moeten evenwel tot het strikte minimum worden beperkt; dubbele registratie is uit den boze. Wat bv. het aankoopregister betreft dient er een systeem te worden georganiseerd (bv. naar analogie met veevoederregister) waarbij handelaars lijsten genereren van verkochte meststoffen per afnemer; deze lijst is dan ook te gebruiken door de aankoper  van de meststof.

Registratie van het gebruik van kunstmest per perceel zorgt voor een enorme administratieve rompslomp en biedt geen meerwaarde. Vlaanderen telt ca 530.000 percelen waarop jaarlijks 1,2,3... keer kunstmest wordt toegediend. Welke administratie heeft tijd, geld en personeel om deze massa aan informatie te analyseren en wat levert dit op? Vele land- en tuinbouwers hebben bovendien al een of andere vorm van teeltfiches of dergelijke waarin de uitgevoerde teelttechnische activiteiten worden genoteerd. Het kan geenszins de bedoeling zijn nog een extra administratieve verplichting uit de grond te stampen. De overheid heeft wel heel weinig voeling met de landbouwpraktijk door te eisen dat binnen de week alle bemestingen worden doorgegeven en dit in het meest drukke veldseizoen.

De Vlaamse regering keurde al principieel de digitale registratie van het kunstmestregister goed maar kreeg een negatief advies van Raad van State. We hebben dit negatief advies juridisch doorgelicht. Sommige aspecten bij dit negatief advies hebben eerder betrekking op het vormelijke en zijn tamelijk eenvoudig recht te zetten, andere elementen  gaan over het feit of de minister bevoegd is om al dan niet uitzonderingen te verlenen op  algemene bepalingen van het mestdecreet.  Anderzijds wordt ook aangegeven dat er dient onderzocht te worden of er geen oneerlijke concurrentie optreedt met andere lidstaten (zgn TRIS). Het besluit is nu ter evaluatie voorgelegd aan Europa en er wordt verwacht door de VLM-Mestbank dat dit geen probleem zal opleveren. We zullen dit moeten afwachten. De timing van 1 januari is hierdoor niet haalbaar gebleken maar het hele (digitale) kunstmestregister zal met dit negatief advies zeker niet zo eenvoudig van de baan zijn.

Van zodra dit besluit is goedgekeurd (in de loop van maart?) is die digitale registratie verplicht. Zolang dit dus niet gepubliceerd is, kan men niet bestraffen indien de aankoop/verbruik niet digitaal is geregistreerd, maar het moet wel bijgehouden worden. Boerenbond zal er ondertussen blijven op hameren dat men door onnodige regelneverij een goedbedoelde maatregel kapot maakt. Door zulke bijkomende puur administratieve verplichtingen door het strot te jagen geraakt men volgens ons geen stap vooruit. Zoals eerder gesteld zijn wij niet tegen een registratie van het kunstmestgebruik, zoals wij dit ook niet zijn wat betreft registratie van het aantal dieren. Wij pleiten evenwel voor een jaarlijkse of trimesteriĆ«le aangifte, op teeltniveau en dit liefst gekoppeld aan bestaande teeltregistratiesystemen. Intussen kan het kunstmestregister op papier bijgehouden worden en moet men zich niet opgejaagd voelen door de berichtgeving van Mestbank.

Deel deze pagina: 

Meer informatie