Veevoeder

Diervoedersector BFA en ILVO zetten samen in op onderzoek

De Belgian Feed Association (BFA) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) slaan de handen ineen voor een ambitieuze samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in de diervoederindustrie. Vanaf 1 mei 2024 starten ze gezamenlijk drie onderzoeksprojecten op die een belangrijke impact kunnen hebben op de efficiëntie, duurzaamheid en kwaliteit van de productie van diervoeders. 

De drie verschillende onderzoeksprojecten passen binnen de doelstellingen van de Europese Farm to Fork strategie, waar thema’s als circulaire economie, groene transitie, dierenwelzijn en het behoud van biodiversiteit een grote rol spelen. Met de samenwerking willen BFA en ILVO bijdragen aan het verder verduurzamen van dedierlijke productie.

Het eerste project ‘Optimale eiwitvoorziening in varkensvoeders’, in samenwerking met onderzoekers van Wageningen Livestock Research, brengt de aminozuurbehoefte van vleesvarkens in kaart. Dit onderzoek is van vitaal belang voor het optimaliseren van de samenstelling van vleesvarkensvoeders. Het project draagt
ook bij aan een vermindering van de milieubelasting van de varkenshouderij door het directe effect van gewijzigde eiwitgehaltes in diervoeders op de stikstofuitstoot te onderzoeken.

In het tweede project ‘Energiebehoeftenormen voor pluimvee: optimalisatie’ richten de partners zich samen met KU Leuven op het verfijnen en optimaliseren van de energiebehoeftenormen voor pluimvee, specifiek gericht op de huidige pluimveeproductie met onder andere focus op traaggroeiende rassen. In het derde 
project ‘Implementatie van circulaire grondstoffen in diervoeding’ wordt er samen met Universiteit Gent gefocust op de kwaliteit van diverse nieuwe circulaire grondstoffen die gebruikt kunnen worden in diervoeders. 

Wetenschappelijk onderzoek is onontbeerlijk 

BFA en ILVO streven ernaar de grenzen van kennis in de diervoederindustrie te verleggen en oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd. “Om onze doelstellingen uit het BFA Duurzaamheidscharter (2020) rond circulaire economie en het verlagen van de stikstofuitstoot in de veehouderij verder aan te scherpen, is bijkomend wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk”, stelt Katrien D’hooghe, Managing Director BFA. “Jaarlijks herwaarderen Belgische diervoederfabrikanten zo’n 3,5 miljoen ton nevenstromen en stoten ze ruim 12 miljoen kg minder stikstof uit door de productie van voeders met een lager ruw eiwitgehalte. We blijven echter ambitieus en willen de nutritionele waarde van de geproduceerde voeders nog nauwer afstemmen op de behoeften van het dier.” Voor de drie onderzoeksprojecten voorziet VLAIO een financieel steunpakket van bijna drie miljoen euro.

Bron: BFA/ILVO.