Menu

Deadline van de verzamelaanvraag nadert

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Vergeet niet je verzamelaanvraag tijdig in te dienen. Dat moet ten laatste op 21 april gebeuren.

Ten laatste op 21 april moet je je verzamelaanvraag indienen. We geven je hier nog een laatste reeks tips en aanwijzingen om fouten te vermijden. Let ook goed op de opmerkingen die eventueel verschijnen na het invullen van je dossier. Zo voorkom je onaangename verrassingen.

Bekijk de opmerkingen

Sommige landbouwers vergeten om de aanvraag ook effectief in te dienen nadat ze die ingevuld hebben op het e-loket. Dat kan zware gevolgen hebben, want je komt dan niet in aanmerking voor de uitbetaling van je betalingsrechten, de vergroeningspremie en andere subsidies. Ga dus steeds na of je jouw aanvraag echt ingediend hebt, ook wanneer je een wijziging aanvraagt. Je kunt dat controleren door in je eigen mailbox te kijken of je een e-mail ontvangen hebt die ontvangst van je wijziging bevestigt, of door op het e-loket te checken of je aanvraag te vinden is bij de 'ingediende aanvragen'.

Op basis van wat jij aangegeven hebt, maakt het e-loket zo nodig opmerkingen in verband met onverenigbaarheden, grafische overlappingen enzovoort. Bekijk deze opmerkingen over je aanvraag steeds vooraleer je die indient, want ze kunnen je uitbetaling, je bemestingsrechten ... beïnvloeden.

Schrappen van percelen

Percelen die je vorig jaar aangegeven had en die nu niet langer in gebruik hebt, moet je schrappen. Je maakt hiervoor een keuze uit diverse codes:

  • ALB: een andere landbouwer neemt het perceel in gebruik,
  • GLG: geen landbouwgrond meer,
  • GRA: grafische wijziging aan het perceel,
  • ONB: huidig gebruik onbekend,
  • PGB: particulier gebruik,
  • VGI: vergissing (bij nieuw perceel).

Voor percelen die effectief uit landbouwgebruik gaan, (geen landbouwgrond, particulier gebruik) moet je bovendien informatie verstrekken via een pop-upmenu ofwel via een verklaring op eer. Het is voor de administraties belangrijk om te weten wat er met het betrokken perceel verder gebeurt.

Grafische overlappingen

Bij het invullen van je verzamelaanvraag worden eventuele grafische overlappingen tussen percelen onmiddellijk getoond onder ‘Opmerkingen’. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten grafische overlappingen.

  • Vastgestelde overlappingen. Echte overlappingen met aangiftes in het huidige jaar krijgen een rode arcering.
  • Vermoedelijke overlappingen. Mogelijke overlappingen worden met een oranje arcering aangeduid. Van zo’n overlapping is de overheid niet zeker, omdat de tegenpartij zijn aangifte nog niet ingediend heeft en ze bijgevolg nog kan wijzigen. G-percelen worden vaak weergegeven als vermoedelijke overlapping, maar zijn in feite een correcte registratie.

Wees aandachtig voor de vermoedelijke overlappingen. Los de vastgestelde overlappingen zelf op vooraleer er interne administratieve controles op grafische overlappingen starten. Zo vermijd je een eventuele verlaging van je premies. Los de grafische overlapping op door ofwel het perceel grafisch aan te passen, ofwel de administratieve gegevens (zoals de datum van ingebruikname) van het perceel aan te passen.

Percelen met een inscharingscontract

Wanneer je jouw dieren (tijdelijk) plaatst op percelen van derden, moet je deze percelen meedelen op het aparte scherm ‘Inscharingen en Waalse percelen’. Wanneer je ze zou opgeven in de percelentabel (voor de aangifte van percelen in eigen gebruik), creëer je immers een conflict met de werkelijke gebruiker. Zeker bedrijven met zoogkoeienpremies of bedrijven die steun ontvangen in het kader van de agromilieumaatregel rond genetische diversiteit, moeten ervoor zorgen dat ze steeds alle percelen waarop eigen dieren grazen registreren in de verzamelaanvraag. Let op: ook het opmaken en indienen inscharingscontracten bij VLM blijft verplicht, om de mestafzet correct te kunnen bepalen.

Aangifte van niet-landbouwgrond

De percelen die je aangeeft, moeten landbouwgrond zijn. Dit wil zeggen dat de ligging zowel als het gebruik, de aard en de historiek van het perceel moet aantonen dat het perceel in de eerste plaats bedoeld en geschikt is voor landbouwkundig gebruik.

Percelen die wel degelijk uit landbouwgrond bestaan, moeten bovendien minstens negen maanden van het jaar landbouwkundig gebruikt worden om premiegerechtigd te zijn. Je kunt het perceel aangeven voor de periode dat het effectief voor landbouwkundige doeleinden gebruikt wordt. Een perceel dat gedurende meer dan drie maanden per jaar bijvoorbeeld dienst doet als parking van bedrijfsvoertuigen, voor opslag van bouwmaterialen of als kampeerplaats, komt niet in aanmerking voor het krijgen van subsidies.

Recreatieve zones, zandpistes, niet-begraasde bermen (of zonder overeenkomst), tuinen, openbare ruimtes, paardencarrousels (paardenpistes), delen van verkeersinfrastructuur, parkings op niet-verharde ondergrond, bossen … zijn enkele voorbeelden van inbreuken die vastgesteld werden en geen landbouwgrond zijn. Ook bouwgronden of andere percelen die vóór het einde van het jaar bebouwd worden, moet je beschouwen als niet-premiegerechtigd. Als er op 31 mei een hoofdteelt aanwezig is, kan je deze percelen wel aangeven voor de bemestingsrechten.

Deel deze pagina: