Koeien

De rol van herkauwers in het klimaatdebat herzien

21 oktober 2021

Omdat methaan een korte levensduur heeft, wordt bij een gelijkblijvend aantal zoog- en melkkoeien jaarlijks ongeveer evenveel methaan afgebroken als gevormd. Dit is natuurlijk geen nieuw gegeven, maar wordt door wetenschappers van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in hun meest recente rapport uitvoerig beschreven. Dit inzicht dient wel nog in de klimaatboekhouding te worden overgenomen.

Wetenschappers onderschrijven

Nadat het IPCC deze zomer in hun Klimaatrapport was ingegaan op de klimaatimpact van methaan van herkauwers, bevestigt ook het ILVO deze wetenschappelijke inzichten: ´Bij een gelijkblijvende emissie (bijvoorbeeld zelfde aantal dieren en zelfde productieniveau) wordt telkens evenveel methaan afgebroken dan dat er wordt aangemaakt. Doorheen de tijd ontstaat er dus een stabiele methaanconcentratie. Indien de biogene methaanemissies gelijk blijven in de tijd moet hun impact op de opwarming daarom (veel) kleiner worden ingeschat, dan gedacht op basis van eerdere berekeningen´.

De impact van methaanemissies mogen dus niet op dezelfde hoop gegooid worden met de emissies van CO2 die afkomstig zijn van het verbranden van fossiele brandstoffen. Deze CO2-emissies kunnen honderden jaren in de atmosfeer blijven. Zelfs als de verbranding van fossiele brandstoffen volledig stopt, blijft de CO2 die in de lucht zit nog jaren bijdragen aan de opwarming van de aarde. Klimaatverandering is dan ook met name het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen.

Convenant Enterische emissies werkt verder

Maatregelen die de uitstoot van methaan verminderen hebben al binnen één generatie een zichtbaar positief effect op ons klimaat. Binnen het Convenant Enterische emissies wordt gezocht naar maatregelen voor melk- en vleesveebedrijven om de pensemissies van runderen te reduceren. Dat kunnen voermaatregelen zijn of maatregelen met betrekking tot dier- en bedrijfsmanagement of genetica en selectie. De maatregelen die melk- en vleesveebedrijven in kader van het Convenant zullen nemen, zullen een positiever effect hebben dan tot wordt aangenomen in de huidige berekening van de klimaatboekhouding. Dat maakt het des te belangrijker dat bedrijven die inspanningen leveren hiervoor ook worden beloond.

Beleidsmakers aan zet

Nu wetenschappers erkennen dat de korte levensduur van methaan ervoor zorgt dat bij gelijkblijvende broeikasgasemissies geen bijkomende broeikasgassen in de atmosfeer terecht komen, is het belangrijk dat ook alle beleidsmakers dit erkennen en de klimaatboekhouding hierop wordt gebaseerd. In aanloop naar de VN-klimaatconferentie, komende november 2021 in Glasgow, wordt er vanuit de landbouwsector uitgekeken naar het overnemen van deze wetenschappelijke inzichten betreffende de impact van methaan, maar hiervoor bestaat geen garantie. Boerenbond dringt bij de verschillende beleidsmakers aan om de impact van methaan op een correcte manier in de klimaatboekhouding op te nemen zodat de rol van herkauwers in het klimaatdebat wordt herzien. Wij zullen hier uiteraard op de diverse overlegmomenten actief voor pleiten.