De Green Deal is voor land- en tuinbouw van groot belang, gezien hierin bepaald wordt aan welke doelstellingen de EU en zijn economie zal moeten voldoen in het kader van milieu, klimaat, biodiversiteit …

Situering

De Europese Commissie onder leiding van Von Der Leyen lanceerde op 11 december haar Green Deal door middel van een toelichting in het Europees Parlement. Zeer snel, gezien de nieuwe Europese Commissie pas op 1 december 2019 aantrad. Het blijkt een ambitie van de Commissie te zijn om geen gras over haar actiepunten te laten groeien.
De Green Deal wil een groeistrategie zijn, die een antwoord biedt aan de klimaat-, milieu- en biodiversiteitsuitdagingen. Het wil de EU transformeren in een eerlijke en welvarende maatschappij, met een moderne, hulpbron-efficiënte en competitieve economie, waar er geen netto-emissies zijn van broeikasgassen in 2050 …

Het is duidelijk dat de Europese Commissie met de Green Deal een verandering wil van het huidige beleid.

Het is duidelijk dat de Europese Commissie met de Green Deal een verandering wil van het huidige beleid. Men benadrukt dat losstaande, nieuwe initiatieven niet genoeg zijn om de doelen van de Green Deal te halen. “All EU-actions and policies will have to contribute to the European Green Deal objectives”, aldus de communicatie. Zodoende moet ook bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, samen met de 'van-boer-tot-bord-'/farm to fork-strategie die de hele voedselketen beslaat, bijdragen aan de doelen van de Green Deal.

Opbouw

De Green Deal is een strategie die onderverdeeld kan worden in verschillende blokken. Onderstaande figuur geeft weer welke blokken deel uitmaken van de strategie en waar ze over gaan:

Green deal

De van-boer-tot-bord-/farm to fork-strategie zal de meest directe impact hebben op de landbouwsector. Maar ook een verhoging van de klimaatambities, het herstel van ecosystemen of het inzetten op schone energie zal voor land- en tuinbouwers tot gevolgen leiden. Kortom, de Green Deal-strategie zal ook op het landbouwerf zijn intrede doen, hoe ver de Green Deal op dit moment misschien nog van ons bed lijkt te staan.

Wat zegt Boerenbond?

De veranderingen voor de Europese boer volgen elkaar in snel tempo op. En ze stapelen zich ook op, ook vanuit de Green Deal die zeer grote ambities vooropstelt. Per initiatief dat in het kader van de Green Deal zal worden gelanceerd, zal Boerenbond de uitdagingen bewaken en kansen zoeken. Want de Green Deal zou ook kansen moeten bieden. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling biedt kansen om de verdere verduurzaming mogelijk te maken. De Green Deal-principes ‘Leave no one behind’ en ‘Just transition’ (eerlijke transitie), dienen gehonoreerd te worden. De land- en tuinbouwsector moet in elk geval voldoende garantie krijgen op een gebalanceerd beleid opdat de boer de transitie niet cash betaalt.

De boer mag de transitie niet cash betalen.

De tijdlijn

8 juli 2020. Toepassing van de Europese strategie voor het integreren van een energiesysteem en om de weg vrij te maken voor een meer efficiënte, beter geconnecteerde  en koolstofvrije energiesector.

20 mei 2020. Presentatie van de EU biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de van-boer-tot-bordstrategie (Farm to Fork).

11 maart 2020. Voorstel voor een ‘Circular Economy Action Plan’ dat focust op hernieuwbare grondstoffen.

10 maart 2020. Toepassing van de Europese Industriële Strategie, een plan voor een future proof economie.

4 maart 2020. Voorstel voor een Europese klimaatwet om een klimaatneutrale Europese Unie te krijgen tegen 2050.

14 januari 2020. Presentatie van het Green Deal investeringsplan.

11 december 2019. Presentatie van de Europese Green Deal.

Opportuniteiten en knelpunten

De Green Deal formuleert grote ambities die op termijn tot bijkomende productievereisten op het landbouwbedrijf kunnen leiden. Bijvoorbeeld op het gebied van het beperken van broeikasgasemissies of niet optimaal mogen benutten van alle bedrijfsareaal in functie van het landbouwbedrijf omdat maatregelen ten gunste van biodiversiteit genomen moeten worden. Kansen in het kader van de Green Deal kunnen zich voordoen op het gebied van energieproductie, waar de landbouwsector zijn rol wil en kan spelen en wat de Green Deal ook erkent. Ook een koolstofgrenscorrectiemechanisme kan een opportuniteit bieden voor de sector. Dit mechanisme heeft tot doel om producten die een hogere klimaatimpact hebben, aan de grens te belasten zodat er geen oneerlijke concurrentie is met Europese producten die volgens hogere productie-eisen werden geproduceerd. Boerenbond benadrukt dat onderzocht moet worden of een dergelijk mechanisme ook voor landbouwproducten kan worden toegepast. Bijkomende opportuniteiten moeten gezocht worden in de Green Deal, zodat ook het economisch verhaal op peil blijft in de zoektocht naar verdere verduurzaming. Er is nog een weg te gaan van Green Dream naar Green Deal.

Op het bedrijf

De Green Deal is een verzameling van allerhande initiatieven die een impact op bedrijfsniveau kunnen hebben. De Green Deal zelf heeft geen impact op het bedrijf, want is alleen een strategie die allerhande initiatieven aankondigt.