Menu

Consensus in de faunabeheerzones

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Sinds 2014 is Vlaanderen opgedeeld in tien faunabeheerzones om het beheer van everzwijnen te bepalen. In elke faunabeheerzone werd de afgelopen maanden een overleg georganiseerd met verschillende actoren die actief zijn in het buitengebied.

Heidi Pinxten en Machteld Steensels, regioconsulenten Boerenbond

Het doel van dit overleg is tot een consensus te komen over de populatiedoelstelling en concrete beheermaatregelen van het everzwijn in deze zone. Deze consensus geldt voor een jaar en wordt ondertekend door alle partijen.

De erkende wildbeheereenheden (WBE’s) organiseren jaarlijks vóór 1 juli een overleg met de vertegenwoordigers van landbouw, natuur, bijzondere veldwachters, jacht en lokale overheden om deze consensustekst lokaal te verfijnen.

Doelstelling

FBZ 7 omvat de grootste oppervlakte van Haspengouw en een gedeelte van het Hageland. In de noordoostelijke (NO) zone is de doelstelling om de schade maximaal te vermijden, in het grootste zuidelijke deel wordt er een nultolerantie voor schade vooropgesteld.

Voor FBZ 9, die vooral de Kempen en de Maasvallei omvat, zijn er twee deelzones. In zone A is de doelstelling geen schade en geen vestiging van everzwijnen. In zone B wordt schade maximaal vermeden. Voor de gebieden ten zuiden van het Albertkanaal zijn andere maatregelen mogelijk.

(lees verder onder de afbeelding)

Voor Voeren (FBZ 10) bestaat de consensus uit een reductie van het aantal everzwijnen zodat de schade op een aanvaardbaar niveau blijft. Iedereen beseft dat het niet realistisch is om de populatie tot nul te brengen. Momenteel is de schade in Voeren door everzwijnen op een aanvaardbaar niveau dankzij de grote inspanningen van enkele jagers en de jachtverpachting in de bossen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

FBZ 6 situeert zich ten westen van het Albertkanaal en ten noorden van de E314. In deze zone is een potentiële vestiging van everzwijnen niet uitgesloten en het tegengaan ervan wordt op termijn als niet realistisch beschouwd. Eventuele schade moet zo klein mogelijk gehouden worden.

Tot slot nog voor de volledigheid: een stukje van de gemeente Ham, begrensd door het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, behoort tot FBZ 5. Hier werd geen consensus bereikt.

Beheermaatregelen

De meeste beheermaatregelen zijn engagementen die de verschillende actoren op zich nemen. Dit gaat onder meer over het aanvragen van een afwijking op het doden van dieren voor Natuurpunt, het aanvragen van een (preventief) afschotplan voor WBE’s, de melding van schade via www.natuurenbos.be/meldpuntschade voor alle actoren in het overleg; hier en daar komt het ook tot de organisatie van een drukjacht in probleemgebieden.

Veel van deze beheermaatregelen lijken evident, maar in de praktijk merken we dat dit niet altijd het geval is. De meerwaarde van dergelijk overleg is vooral dat de deelnemers elkaar kennen en er bij probleemsituaties sneller gecommuniceerd wordt.

Deel deze pagina: