carbon farming

Carbon Farming, nieuwe kansen voor landbouwers.

2 december 2021

Op dinsdag 30 november overhandigde een internationaal consortium - waar Boerenbond onderdeel van uitmaakt - een white paper aan Frans Timmermans. De Vicevoorzitter van de Europese Commissie was enthousiast over de white paper en gaf aan blij te zijn met de input hoe carbon farming aantrekkelijk gemaakt kan worden voor boeren.

Beleid dat motiveert

Met de beleidsaanbevelingen in het white paper vraagt het consortium hem om zijn aanstaande beleid zodanig in te richten dat het zoveel mogelijk boeren motiveert om met carbon farming aan de slag te gaan.

Internationaal project

Boerenbond is één van de zeven organisaties die in internationaal verband samenwerkt om van carbon farming, als nieuwe manier van boeren, een verdienmodel te maken. Landbouwers kunnen de samenleving namelijk een unieke dienst leveren omdat ze via een aangepaste landbouwpraktijk CO2 uit de atmosfeer kunnen verwijderen en voor lange tijd als koolstof in de bodem kunnen opslaan, om hiermee de opwarming van de aarde af te remmen. 

Voordelen op een rijtje

En carbon farming kent zelfs dubbeldoelen. Naast het verwijderen van CO2 uit de lucht doorvastlegging in de bodem brengt het ook een

  • betere bodemvruchtbaarheid,
  • biodiversiteitsherstel,
  • waterconservering,
  • klimaatadapatie van teelten

en zodoende een duurzame voedselproductie in Europa.
Dit vraagt extra inspanningen van de boer en dat is de reden waarom hier een eerlijke beloning tegenover moet staan.

Ons advies aan het EU Carbon Farming Initiative

De Europese Unie is belangrijk voor de toekomstige koolstofboeren. De EU heeft namelijk een ambitieuze klimaatagenda die onlangs tijdens de COP26, de internationale klimaatconferentie in Glasgow, door EU Vice-President Frans Timmermans nog eens nadrukkelijk op tafel is gelegd. In 2030 wil de EU 55% van de broeikasgasemissies gereduceerd hebben en in 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. Hierin ziet Timmermans een belangrijke rol voor de landbouw, want de landbouw is één van de weinige sectoren (samen met bosbouw) die op een natuurlijke manier CO2 uit de lucht kan halen en voor lange tijd kan vastleggen. In ons Carbon Farming project de afgelopen vier jaar is een aantal pilots gestart waarbij bedrijven boeren belonen voor koolstofvastlegging.

De ervaringen uit deze pilots staan in het aan Timmermans overhandigde white paper. De aanbevelingen in dit white paper vormen een basis voor het eind dit jaar gepubliceerde ‘EU Carbon Farming Initiative’. In het kort gezegd is het advies: om te zorgen dat zo veel mogelijk agrariërs met carbon farming aan de slag willen gaan zijn drie zaken nodig: zorg voor (1) stimulerende regelgeving, (2) een eerlijke beloning en (3) stimuleer de private markt door het ontwikkelen van betrouwbare borging naar internationaal geldende standaarden. Een stimulerend Europees beleid met een goed verdienmodel voor boeren, maakt het voor boeren aantrekkelijk om aan de slag te gaan met carbon farming.

Carbon farming conferentie

Op 8 en 9 december 2021 staat de online conferentie ‘Incentivising carbon farming’ op deagenda. Deze conferentie wordt georganiseerd vanuit het Europese samenwerkingsproject vancarbon farmers. Tijdens de conferentie gaan boeren, beleidsmakers, kennisinstituten en anderestakeholders samen in gesprek over verdienmodellen en de beleidsaanbevelingen. Dezeconferentie is voor iedereen gratis digitaal toegankelijk. De eerste conferentiedag staat in hetteken van een plenair programma en 9 december zijn er gedurende de hele dag interessanteworkshops over bijvoorbeeld lokale koolstofplatformen, veelbelovende koolstoftechnieken en erworden meerdere pilot projecten besproken waarin de verdienmodellen zijn toegepast. Het totale programma en tickets vind je hier.

Europese Carbon Farmers

Carbon farming is een Interreg North Sea Region Project en werd tot uitvoering gebracht met zeven partners uit Nederland, Duitsland, België en Noorwegen: ZLTO, Thünen Institute, Bionext, Boerenbond, Inagro, 3N Kompetenzzentrum and Norks Landbruksradgiving.