Menu

Brede weersverzekering en de rol van de schattingscommissie

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De droogte laat zich voelen. De korte natte periode na het droge voorjaar was niet voldoende om de schade te herstellen. De nieuwe droge periode verergert de eerder gemaakte schade aan de gewassen op het veld.

Sandra Werix, consulent dienstbetoon

Met de komst van de brede weersverzekering is er echter veel onduidelijkheid op de bedrijven over de rol van enerzijds de verzekering en anderzijds de gemeentelijke schattingscommissie. Wanneer spreek je wie aan en wanneer onderneem je actie?

Brede weersverzekering

Aangezien het Rampenfonds zijn einde nadert en we nu in een overgangsfase zitten, is de brede weersverzekering in het leven geroepen. Indien je dit jaar een brede weersverzekering hebt afgesloten voor minstens 25% van je areaal, dan kom je voor de overige oppervlakte (maximaal 75%) ook in aanmerking voor een tussenkomst van het Rampenfonds als er een erkenning als ramp voor bijvoorbeeld de droogte zou komen. Heb je dus droogteschade en voldoe je aan de drempelwaarden van je verzekering, dan zullen zij een schadevergoeding uitbetalen. Indien je geen verzekering nam en er komt een erkenning als ramp, kan je geen aanvraag indienen bij het Rampenfonds. Indien je bijvoorbeeld gras en mais hebt in je areaal en je verzekerde enkel je gras, dan is de situatie als volgt: komt er een erkenning als ramp en je voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden, dan zal de verzekering de schade voor je gras uitbetalen en het Rampenfonds de schade aan de mais.

Rol van de gemeentelijke schattingscommissie

Teelten die niet verzekerd zijn, zullen niet geschat worden door de expert van de verzekeringsagent. Hiervoor moet je beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie.

Voor forfaitaire belastingplichtigen is het belangrijk om steeds een verslag te vragen van de schattingscommissie. Dit kan altijd van belang zijn bij het invullen van de belastingaangifte van de inkomsten van 2020. Ook voor land- en tuinbouwers met een bewijskrachtige boekhouding kan dit later een nuttig document zijn bij het bewijzen van de inkomsten van de boekhouding.

Het verslag van de schattingscommissie wordt niet meer aanvaard om percelen te laten schrappen voor nitraatresidu-analyse. Maar bij een te hoog residu kan je het attest wel toevoegen aan je bezwaarschrift ter staving van teeltmislukking. Het is dan aan de Mestbank om te oordelen.

Wat moet je nu doen?

Vertonen je verzekerde gewassen droogteschade, dan neem je best snel contact op met je verzekeringsagent. Vermeld ook duidelijk de vermoedelijke oogstdatum zodat hun expert voldoende tijd heeft om nog vóór de oogst langs te komen, om de schade te komen vaststellen.

Heb je ook onverzekerde gewassen met droogteschade (minstens 20%), dan nodig je de schattingscommissie schriftelijk uit door een brief te sturen aan je burgemeester. De gemeentebesturen kregen van ons reeds de vraag om hier zo veel mogelijk op in te gaan. Aanvraagformulieren vind je op onze website, bij je consulent of bij de gemeente.

Idealiter komt de schattingscommissie twee keer langs voor een vaststelling van de schade. Komt het oogsttijdstip te dichtbij, dan is één vaststelling ook voldoende mits vermelding van ‘eerste en enige vaststelling’. Wacht niet te lang met de aanvraag aan de gemeente zodat zij zich voldoende kunnen voorbereiden. Stuur een kopie van je luchtfoto’s van de verzamelaanvraag mee zodat de schattingscommissie duidelijk weet op welke percelen ze moeten langsgaan. Gaat de gemeente niet in op je vraag, vraag dan een schriftelijke weigering zodat je nog tijdig een onafhankelijk landbouwexpert kan aanstellen om alsnog de schade te komen vaststellen.

 

Meer weten? www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/alles-over-de-droogte/schade... of bij je dienstbetoonconsulent op 016 28 61 61