Menu

Boete gekregen voor de vanggewasregeling 2019?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Landbouwers die in 2019 niet voldeden aan de vanggewasregeling uit MAP 6 kregen een mail of brief in de week van 27 januari. De communicatie over de eventuele boete kwam iets later via een apart schrijven. Bezwaren tegen deze boete en de andere gevolgen kan je indienen tot uiterlijk 15 maart. Onze consulenten staan klaar om je hierbij te helpen tijdens enkele speciale zitdagen.
Laatst aangepast: 
10 februari 2020

Sarah Seyen, consulent Dienstbetoon, en Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid, Studiedienst

MAP 6 zet nog sterker in op de gebiedsgerichte benadering dan het vorige MAP. In gebieden waar de waterkwaliteit ontoereikend is (vooral gebiedstype 2 en 3) zijn extra maatregelen voorzien, waaronder een lagere N-bemestingsnorm en de verplichting tot inzaai van (meer) vanggewassen. Het Mestdecreet, de Vlaamse implementatie van het Mestactieplan, werd op 24 mei definitief goedgekeurd in het Vlaams Parlement en op 30 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ondanks het feit dat teeltplannen allang voordien zijn opgemaakt en wijzigingen vaak niet mogelijk of zeer moeilijk zijn, werd het gehele Mestdecreet toch retroactief opgelegd. Zo moest dus ook in 2019 al voldaan worden aan de verplichting tot aanleg van een individueel doelareaal vanggewassen voor landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3. Dit op straffe van een boete van 250 euro per ha met bijkomend de compensatie van het tekort aan vanggewassen in het komende teeltjaar.

Overleg met minister Demir

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker overlegde over deze problematiek met minister Zuhal Demir. Wat de vanggewassen betreft, argumenteerde onze voorzitter sterk dat land- en tuinbouwers pas halfweg het teeltjaar op de hoogte werden gebracht van het feit dat ze ervoor moesten zorgen dat ze voldoende vanggewassen zouden hebben. Een moeilijke, en soms haast onmogelijke opdracht voor de telers in kwestie.

De minister gaf aan dat 82% van de betrokken land- en tuinbouwers de opgelegde maatregel effectief heef toegepast. De minister was ook van mening dat ze zowel juridisch, als rekening houdend met de slechte waterkwaliteit, niet anders kon dan de brieven met inbreuken te laten versturen.

Bezwaar mogelijk

Als je zo’n brief hebt ontvangen zal je ook gezien hebben dat je tot 15 maart de tijd krijgt om bezwaar in te dienen. Rekening houdend met de laattijdige beslissing en publicatie van het Mestdecreet, de onduidelijkheid bij de berekening van het verplichte areaal vanggewassen en de gebrekkige communicatie hieromtrent, heeft minister Demir aan de Mestbank laten weten dat ze verwacht dat men deze bezwaren met de nodige redelijkheid en pragmatisme zal behandelen.

Als je op basis van je bedrijfseigen situatie en teeltplan kan aantonen dat je niet in staat was om de verplichting volledig na te komen, dien dan zeker bezwaar in. Dit kan via mestbank.dienstFDB@vlm.be of het adres dat op je brief vermeld staat.

Specifieke zitdagen

Onze consulenten staan paraat om je te helpen bij het indienen van een bezwaar. Hiervoor organiseren we speciale zitdagen. Hiervoor moet je een afspraak maken. Neem dus zeker tijdig contact met de juiste contactpersoon voor het maken van je afspraak.

Wat breng je mee naar de zitdag?

  • De brief die je van de Mestbank hebt ontvangen;
  • Je paspoort en pincode;
  • Eventuele foto’s van ingezaaid vanggewas met een duidelijk zichtbaar referentiepunt op de foto;
  • Facturen van het zaaigoed;
  • Eventueel teeltplan met inzaai- en oogstdata om snel een argumentatie te kunnen opbouwen.

Data en locaties speciale zitdagen

Deze extra zitdagen zijn specifiek bedoeld om je te helpen bij het indienen van bezwaren tegen een eventuele boete in de vanggewassenregeling. Met andere vragen kan je steeds terecht op de gewone zitdagen.

Bovenstaande zitdagen zijn op afspraak. Inschrijven hiervoor kan telefonisch.