Menu

Boerenbond vraagt schade veroorzaakt door overstroming te vergoeden vanuit Rampenfonds

Terug naar Actualiteit
Nu het water zich heeft teruggetrokken na de overstromingen die grote delen van Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen hebben getroffen, worden ook de gevolgen voor de gewassen ten velde duidelijk.

Nu het water zich heeft teruggetrokken na de overstromingen die grote delen van Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen hebben getroffen, worden ook de gevolgen voor de gewassen ten velde duidelijk. Voornamelijk in de overstroomde zones langs de rivieren is de schade groot. De Vlaamse Regering heeft aangegeven de gebeurtenissen als ramp te zullen erkennen en een tegemoetkoming te voorzien via het Vlaams Rampenfonds.

Landbouwers die geen brede weersverzekering hebben afgesloten zijn in principe uitgesloten voor het Rampenfonds, in elk geval voor schade die gebruikelijk verzekerbaar is. Voor landbouwers die wel verzekerd zijn, gebeurt de schade-afhandeling ten gevolge van overvloedige regen in de eerste plaats via de verzekering. Schade ten gevolge van overstroming is echter ook in een brede weersverzekering niet gedekt. In concreto betekent dit dat schade die een gevolg is van overvloedige regenval wel verzekerd is, alle schade veroorzaakt door overtollige aanvoer van water uit naburige percelen of rivieren en die het resultaat zijn van overstromingen is niet verzekerd.

Omwille van deze problematiek heeft Boerenbond gevraagd aan de bevoegde ministers om specifiek de schade veroorzaakt door overstromingen in deze ramp voor iedereen te vergoeden vanuit het Vlaams Rampenfonds.

Overstromingen zijn immers niet verzekerbaar als risico onder een brede weersverzekering, omdat ze niet als ongunstige weersomstandigheid beschouwd worden maar als natuurramp en dus in hoofde van land- en tuinbouwers een onverzekerbaar risico uitmaken. Tot enkele jaren geleden was dit ook van toepassing voor de verzekering van woningen en gebouwen. Schade veroorzaakt door overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen was toen niet verzekerbaar en werd ook altijd vergoed vanuit het Rampenfonds.

In afwachting van een antwoord van de bevoegde ministers, is het alleszins aangewezen dat landbouwers die schade hebben opgelopen door overstromingen op percelen die gelegen zijn in de nabijheid van rivieren, alle mogelijk bewijzen van die schade verzamelen en bijhouden.

Meer informatie