Boerenbond vraagt aandacht voor sector beleidsplannen Grote Nete

31 maart 2022

Even geleden lieten we jullie via Boer&Tuinder weten dat het Departement Omgeving opnieuw werk maakt van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de vallei van  de Grote Nete van E313 (Zammel) tot Hellebrug (Itegem). Dit plan geeft onder andere uitvoering aan de realisatie van het natuur- en waterbergingsproject van het geactualiseerd Sigmaplan. Hierover vond in het vroege voorjaar een eerste publieke consultatieperiode plaats.

Startfase en verder proces

Het GRUP, dat betrekking heeft op de gemeenten Geel, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Nijlen en Westerlo kende reeds een opstart in de periode tussen 2012 en 2015. Hierna viel dit stil en werd dit proces terug van nul opgestart met de startnota.

Op dit moment zullen de reacties en adviezen van de hernieuwde startnota verwerkt worden tot een scopingsnota en later tot het voorontwerp-GRUP. Deze wordt aan de plenaire vergadering met alle belanghebbende overheden voorgelegd.

Nadien keurt de Vlaamse regering de nota, plannen en het milieu-effectenrapport (MER) goed voor openbaar onderzoek. Als dit afgelopen is en er geen breekpunten meer zijn, keurt de Vlaamse regering het GRUP goed en zijn de bestemmingswijzigingen van kracht.

Inspraakreactie Boerenbond

Zoals vermeld staat Boerenbond achter de landbouwers in het gebied en dienden wij een inspraakreactie in. Hierin duiden we het belang van de afstemming met het Sigmaplan en vragen we om de effecten op land- en tuinbouw duidelijk in kaart te brengen. We vragen ook zekerheid voor de gevestigde bedrijven waarbij er ontwikkelingskansen moeten blijven.

Concreet betekent dit dat we vragen om voldoende bebouwbare ruimte rond de bedrijfszetels en dat het duidelijk moet zijn wat de impact van het nieuw te realiseren VEN-gebied is in verband met de stikstofemissies. Ten slotte gaven we ook enkele gebiedsgerichte opmerkingen mee.

Afstemming met Sigma noodzakelijk

Na een bevraging van onze leden bleek dat de realisatie van het Sigmaplan, waarbij 850 ha natte natuur moet worden gecreëerd, nog niet van een leien dakje loopt. Het proces is nog niet afgerond en er zijn nog heel wat vragen.

Deze vragen gingen uiteraard over compensatie van landbouwgronden, maar ook over de uiteindelijke inrichting van de Sigmagebieden en de vrees naar mogelijke uitstralingseffecten (bijvoorbeeld wateroverlast). Deze opmerkingen werden meegenomen in onze inspraakreactie en gaven we direct door aan de verantwoordelijken van het Sigmaplan, namelijk het Agentschap Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Landmaatschappij.

Die laatste partijen hebben ons benadrukt dat bij vragen of bemerkingen ze steeds bereid zijn om in gesprek te gaan. Heb je nood aan een gesprek hierover, neem dan contact op met Lotte Jordens of Michiel Sels. Zo kunnen zij de overheden op de hoogte brengen.