Menu

Terug naar Actualiteit >Boerenbond sloot protocol met Air Liquide

Alle regio's
Alle sectoren

Op dit ogenblik plant Air Liquide een nieuwe zuurstofpijpleiding tussen Temse en Zelzate (bestemming Sidmar). Het project zou in 2018 gerealiseerd worden. Tot nu toe baseerde Air Liquide zich op het protocol dat de landbouworganisaties sloten met Fluxys om afspraken te maken met de betrokken eigenaars en pachters, maar alle betrokken partijen zijn voorstander van een eigen, specifiek protocol ter zake. Met de ondertekening van dit protocol beschikt Air Liquide nu over een werkbaar instrument bij de contacten met de betrokken landbouwers. De vergoeding waarop de landbouwers recht hebben, wordt op deze manier duidelijk vastgelegd.

Air Liquide produceert inderdaad industriële gassen en beschikt daarvoor over een zeer geconcentreerd distributienetwerk in heel Europa, waarbij de multinational onder meer leidingen voor het vervoer van gassen moet leggen op private eigendommen.

Erfdienstbaarheid

Op het moment van de aanleg van de pijpleidingen worden op deze eigendommen erfdienstbaarheden gevestigd ten voordele van Air Liquide. Dat gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende erfdienstbaarheden. De eigenaar behoudt het volle eigendomsrecht van het terrein waarop de leidingen en bijhorigheden gevestigd zijn. Hij kan er vrij over beschikken. Hij verbindt zich ertoe geen daden te stellen die van dien aard zijn dat ze schade zouden berokkenen aan het plaatsen, de goede werking en het onderhoud van de leidingen en hun toebehoren.

Protocol

Air Liquide en de landbouworganisaties hebben hierrond vorige week een protocol gesloten, dat duidelijke afspraken bevat over welke maatregelen genomen worden bij de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van de installaties. Air Liquide spant zich in om schade aan landbouwgronden te vermijden of minimaal te houden en streeft naar een billijke schadevergoeding.

Air Liquide verbindt er zich inderdaad toe de eigenaar – voor zover hij zelf uitbater is, zo niet de pachter of uitbater – van de terreinen te vergoeden voor de schade berokkend aan het terrein, de gewassen, onderhoud, herstelling of wegnemen van leidingen en bijhorigheden, door uitoefening van het recht van toegang tot het terrein en op algemene wijze van alle schade (ook de structuurschade) die rechtstreeks voortspruit uit deze werken.

Lees het volledige protocol van Air Liquide, inclusief de vergoedingen voor de teelten en de structuurschade.