Menu

Boerenbond ondertekent protocol met TMVW/Farys

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Boerenbond sloot eind vorige maand een protocol met de waterintercommunale TMVW/Farys (TMVW = Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening). Dit protocol kwam tot stand naar aanleiding van de leiding Tisselt-Buggenhout en Opwijk-Asse, die momenteel aangelegd wordt.

Het nieuwe protocol sluit nauw aan bij de protocols die Boerenbond vroeger sloot met Aquafin en Fluxys. De overeenkomst bevat maatregelen om schade aan landbouwgronden en landbouwexploitaties bij (de voorbereidingen voor) de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van drinkwaterinfrastructuur te vermijden of minimaal te houden en te streven naar een uniforme regeling bij eventuele schade.

Per project wordt een vaste contactpersoon aangesteld als aanspreekpunt voor vragen of problemen die zich zouden aandienen. Bij het eerste contact met TMVW zullen landbouwers/exploitanten alle nuttige informatie met betrekking tot onder andere alle ondergrondse installaties en leidingen verstrekken, zodat die mee opgenomen kan worden in een uitvoerige terreinbeschrijving annex plan.

Voor de aanleg van drinkwaterinfrastructuur zoals collectoren, water- en luchtlozingen in landbouwgronden worden gronden aangekocht of erfdienstbaarheden gevestigd, zodat de infrastructuur beschermd wordt en controle, onderhoud, herstelling of vervanging mogelijk is. Binnen de eigendomsstrook of de erfdienstbaarheidszone van TMVW gelden bepaalde gebruiksbeperkingen.

TMVW verstrekt ook een aantal waarborgen in het geval van schade. Zo wordt er voor herstelling van drainage gedurende tien jaar garantie verleend. De exploitant moet deze schade zo spoedig mogelijk na vaststelling aan TMVW meedelen. Voor de volledige oppervlakte van de feitelijk ingenomen werkstrook vergoedt de door TMVW aangestelde aannemer cultuurschade aan gewassen, structuurschade aan de bodem en bijkomende andere schade zoals vermeld in het protocol. Verder engageert TMVW zich tot het volgende.

  • Op de aangekochte grond krijgen de landbouwers kosteloos recht van overgang en een beperkt recht van gebruik van de bovengrond (bewerken, bemesten, bezaaien en beplanten van alle vruchten). Voor landbouwers/eigenaars geldt dit recht zolang zij eigenaar zijn van het perceel waaruit de strook gekocht werd. Voor pachters wordt het recht gekoppeld aan de duur van de pacht op het perceel waaruit de strook gekocht werd.
  • TMVW zal geen initiatieven nemen om de landbouwbestemming van de grond te wijzigen.
  • Indien TMVW moet werken aan haar installaties op haar eigendomsstrook, zal ze aan de landbouwer/pachter de veroorzaakte gewas- en structuurschade betalen, dus ook op de strook die kosteloos ter beschikking gesteld is.

TMVW zal via expertise een vergoeding betalen voor uitzonderlijke structuurschade die uitsluitend te wijten is aan de werken van TMVW of haar aannemer en die door de exploitant vastgesteld wordt, zelfs na een periode van drie jaar na wederingebruikname.

Je vindt het protocol hier. (pdf) Met vragen of voor verdere inlichtingen kan je ook terecht bij de dienstbetoonconsulenten.

Deel deze pagina: