Menu

Boerenbond laat de West-Vlaamse Mestbank de hersens breken over de uitvoering van MAP 6

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
Op donderdag 5 maart voerde Boerenbond West-Vlaanderen een prikactie bij de VLM-Mestbank in Brugge.

Michiel Van Robaeys, regioconsulent, beroepswerking

Er werd een gesprek bedongen en verkregen met de directie van de VLM-Mestbank. Een twintigtal landbouwers kregen de kans de verschillende problemen rond MAP 6 aan te kaarten en via een aantal cases de onhaalbaarheid van het systeem aan te tonen. Dit werd gesymboliseerd door het overhandigen van een breinbreker waarbij men beleid en praktijk moest proberen samen te brengen.

Equivalente maatregelen

Eén van de belangrijkste verzuchtingen was de vaststelling dat er slechts twee van de achttien equivalente maatregelen werden goedgekeurd en bij het niet behalen van de maatregel de landbouwers enorme boetes riskeren. Er werd beargumenteerd dat de hoge boetes net zeer ontmoedigend werken voor landbouwers die overwegen om via de equivalente maatregelen te voldoen aan hun doelareaal vanggewassen. In welke mate komt het huidige systeem de effectieve waterkwaliteit nog ten goede?

De Mestbank van zijn kant verwees naar bestaande wetgeving omtrent de hoge boetes, maar beaamde dat deze aan de hoge kant zijn en mogelijk ontmoedigend kunnen werken.

Behandeling van de bezwaren

De wetgeving rond MAP 6 werd net voor de verkiezingen goedgekeurd. Bijgevolg waren er heel wat onduidelijkheden en moest alles zeer snel gaan. Boerenbond merkte op dat de communicatie hierover, ook vanuit de Mestbank, zeer laat was en soms verwarrend. Naast het communicatieve vlak blijft het een doorn in het oog dat de regeling voor vanggewassen in voege kwam wanneer de meerderheid van de landbouwers al hun teeltplan hadden afgewerkt en tot uitvoering gebracht hadden. Bijgevolg was het voor hen onmogelijk om zich nog in regel te stellen met het doelareaal vanggewassen. Vele landbouwers ontvingen hierdoor een boete en dienen dit aan te vechten via een bezwaar. Minister Demir gaf aan deze bezwaren met de nodige menselijkheid en begrip voor de complexiteit te behandelen. Dezelfde vraag werd ook opnieuw bij de West-Vlaamse Mestbank op tafel gelegd.

Er werd duidelijk aangedrongen om de begeleidende opdracht en houding van de Mestbank niet achter te stellen op de controlerende en handhavende opdrachten. De afbouw van de begeleidende diensten – dit zijn keuzes uit het uit het verleden  wordt blijkbaar door alle partijen als een gemis ervaren.

De Mestbank engageerde zich om deze en andere bezorgdheden mee onder de aandacht te brengen bij de beslissende overheid. Andere bezorgdeheden waren de onduidelijkheid tussen de pachtwetgeving en het nieuwe mestdecreet, de problematiek van de zware kleigronden buiten poldersteek, de ligging in diverse gebiedstypes enzovoort.

Meer informatie

Thema: 
Regio: