Boerenbond continu in overleg voor ondersteunende maatregelen

7 oktober 2021

De zware crisis in de varkenssector blijft voortduren en er zijn momenteel nog geen tekens voor een verbetering van de marktsituatie. Vorige week daalden de biggen- en varkensprijzen verder en deze week stijgen de voederprijzen, als gevolg van de oplopende grondstoffenprijzen. De varkensbedrijven draaien al geruime tijd op een negatief saldo en dat zorgt ervoor dat veel varkensbedrijven kampen met een tekort aan liquide middelen. De voorbije weken hebben we, zoals in vorige berichten gemeld, de moeilijke situatie waarin de varkenshouderij verkeert op verschillende niveaus aangekaart. Daarbij hebben we de vraag gesteld om, naast langetermijnmaatregelen, ook kortetermijnmaatregelen te nemen om de varkensbedrijven te helpen om de crisis door te komen. Voor de korte termijn hebben we, naast het op zich nemen van een aantal kosten (onder andere de Rendacfactuur) en het niet innen van de sanitaire bijdragen, ook gevraagd om extra middelen onder de vorm van steun en goedkope leningen ter beschikking te stellen. Ondertussen zijn reeds enkele maatregelen die op ons lijstje stonden gerealiseerd en blijven we in continu overleg met de verschillende overheden en actoren in de keten voor bijkomende maatregelen. Op het ketenoverleg met de minister op 13 september, stelde minister Crevits dat ze bereid was om maatregelen te beslissen die de varkenshouders op korte termijn extra liquiditeit moet geven, maar het was voor haar ook belangrijk dat de varkenssector een plan op tafel legt om de sector structureel op langere termijn sterker te maken. Dat plan is ondertussen klaar en werd vorige week aan de minister overgemaakt. Wij kijken nu uit naar welk pakket ondersteuningsmaatregelen zij bij de regering uit de brand zal kunnen slepen.
Ook op het Europese vlak zal de varkenscrisis aan bod komen. Op vraag van onze Boerenbondvoorzitter heeft minister Crevits het punt op de agenda geplaatst van de Europese Landbouwraad, die komende maandag plaatsvindt. De hoop is dat Europa ook met ondersteunende maatregelen zal komen, maar een aantal lidstaten, waaronder Nederland, Denemarken en Spanje blijken hiervan vooralsnog koele minnaars te zijn.

Wat zijn de maatregelen die momenteel concreet zijn:

  • Uitstel/vrijstelling sociale bijdragen: op onze vraag werd de erkenning van de Belgische varkenssector als sector in crisis met 2 kwartalen verlengd tot en met april 2022. De varkensbedrijven kunnen daardoor op een eenvoudige manier uitstel of vrijstelling aanvragen van de sociale bijdragen voor de betrokken kwartalen zonder de sociale rechten te verliezen. Als je een vrijstelling aanvraagt, dan behoud je ook je sociale rechten maar worden de betrokken kwartalen niet in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen. Deze kunnen binnen de 5 jaar wel terug geregulariseerd worden om ze toch te laten meetellen voor de pensionering. Voor meer info en de aanvraag hiervan kan je bij je sociaal verzekeringsfonds terecht.

Ga naar het formulier 'Vrijstelling van sociale kwartaalbijdragen als zelfstandige'.

  • Vrijstelling sociale regulariseringsbijdrage: doordat de varkenssector als sector in crisis erkend is, kunnen de varkensbedrijven ook een vrijstelling van de regulariseringsbijdrage aanvragen. Deze regulariseringsbijdrage wordt gevraagd als de betaalde sociale bijdrage te laag was volgens de berekening van de inkomsten van het betrokken jaar. Het voordeel van deze vrijstelling is dat er geen negatieve impact is op de pensioenvorming, gezien de basisbijdrage al is betaald. Voor meer info en de aanvraag hiervan kan je bij je sociaal verzekeringsfonds terecht.
  • Herberekening voorlopige sociale bijdragen: de sociale bijdragen worden berekend op het inkomen van het jaar zelf. Doordat er moeilijk een inschatting kan gemaakt worden van hoeveel er werkelijk zal verdiend worden, berekent men de 'voorlopige' sociale bijdragen op het bedrijfsinkomen van 3 jaar terug. Bedrijven kunnen ten allen tijde een herrekening vragen van hun sociale bijdragen en voor varkenshouders die liever geen gebruik maken van de vrijstelling van sociale bijdragen is dat ook een mogelijkheid. Gezien de huidige conjunctuur kunnen de voorlopige bijdragen zo op het minimum (netto-inkomen 13.000 euro) gezet worden. Eventueel kan dit ook gecombineerd worden met het vragen van uitstel van betaling van de bijdragen. Voor meer info en de aanvraag hiervan kan je bij je sociaal verzekeringsfonds terecht.
  • Sanitair fonds varkens: federaal minister van Landbouw Clarinval geeft positief gevolg aan de vraag van Boerenbond voor de vrijstelling van de sanitaire bijdragen voor varkenshouders voor het jaar 2021. Hiervoor is er wel een wetswijziging nodig die bekrachtigd moet worden door de federale regering. Minister Clarinval heeft de procedure hiervoor nu in gang gezet. Vanuit het sanitair fonds zullen de facturen, die normaal begin november in de bus zouden vallen, worden ingehouden.
  • Uitstel kapitaal van aflossing: op veel bedrijven dienen de komende maanden de aflossingen naar de bank te worden betaald. Verschillende banken contacteren hun klanten varkenshouders om een gesprek te hebben over de financiële toestand op het varkensbedrijf. Er kan op aanvraag bij de bank uitstel van aflossing worden bekomen en je geeft daarbij best voorrang aan de leningen met de laagste intrestvoet.