Menu

Boerenbond blijft ijveren om gevolgen van hitte en droogte te beperken

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Voor het derde jaar op rij is de hitte en de droogte alomtegenwoordig. Voor verschillende van onze bedrijven is het alle hens aan dek om misoogst te vermijden en dieren gezond te houden. Maar Boerenbond zit ook niet stil. We blijven verder ijveren voor de beschikbaarheid van water en sensibiliseren om doordacht om te gaan met water.

Stijn De Roo, directeur Beweging Boerenbond

Gebiedsgerichte maatregelen

Boerenbond ijvert sinds de droogte van 2017 voor een gebiedsgerichte aanpak van de droogte. Daarmee bedoelen we: enkel daar waar de gevolgen op korte én lange termijn groot kunnen zijn voor de landbouw (vb. verzilting) en het algemeen watergebruik (vb. drinkwaterwinning) kunnen we maatregelen (zoals een captatieverbod) mee ondersteunen. Boerenbond is ervan overtuigd dat we via een gebiedsgerichte aanpak nog steeds de beste kansen maken om publiek water beschikbaar te houden voor landbouw.

Provinciale droogtevergaderingen

Onze consulenten verdedigen jullie belangen op de provinciale droogtevergaderingen, op uitnodiging van de gouverneurs. Tijdens deze vergaderingen worden de belangen van de verschillende sectoren op de tafel gelegd. De gouverneurs gaan steeds uit van de ecologische bescherming van waterlopen, waar onze insteek steeds is dat deze verzoenbaar moeten zijn met de economische belangen van land- en tuinbouw. We zijn er in geslaagd om in enkele gebieden een captatieverbod te vermijden of uit te stellen. Door afgelopen zomer én winter verder hard in overleg te gaan hebben we op heden bovendien geen beregeningsverbod, zoals vorig jaar.

Versnelde uitbetaling EU-steun

De Europese Commissie heeft op vraag van een aantal lidstaten twee maatregelen goedgekeurd om landbouwers te ondersteunen die getroffen zijn door de droogte. Zo kunnen lidstaten versneld voorschotten op de directe betalingen uitbetalen. Zo kan vanaf midden oktober de uitbetaling van 70% van de directe betalingen en 85% van de betalingen in het kader van plattelandsontwikkeling voorzien worden.  Om te kunnen blijven voorzien in voeder voor de dieren, worden ook versoepelingen in de vergroening mogelijk, die op maat van elke lidstaat worden uitgewerkt. Het zou onder meer gaan over het maaien van braakland en het kunnen begrazen van EAG. De verdere details hiervoor zijn nog niet bekend.

Voorzitter Sonja De Becker vroeg eerder deze week aan Koen Van den Heuvel, minister van Landbouw, dat ook Vlaanderen zich bij de oproep van andere lidstaten zou aansluiten. Vlaanderen bevestigde dat het zich hierbij aansluit. Het Departement Landbouw en Visserij is intussen bezig met de aanvraag die op korte termijn zal ingediend worden bij de Europese Commissie.

Zoeken naar alternatieven

Boerenbond zoekt actief mee naar alternatieve waterbronnen. Nadat Aquafin de grondstofverklaring kreeg om effluent uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) beschikbaar te stellen, heeft Boerenbond mee geijverd voor een pragmatische aanpak van de mestwetgeving. Dit was immers nodig, omdat het effluent volgens de mestwetgeving een andere meststof is, ook al is er maar een geringe hoeveelheid N en P205 in het effluent van RWZI’s aanwezig. Achter de schermen ijveren we bovendien ook om méér punten via Aquafin toegankelijk te maken.

In tijden van langere periodes van droogte is het logisch dat het nuttig gebruik van grondwater te verkiezen is boven lozen in riolering. Daarom pleit Boerenbond ervoor dat bemalingswater van bouwwerven dat wordt geloosd in de riolering in te zetten voor een aantal toepassingen in de landbouwsector, waarvoor water niet noodzakelijk drinkbaar moet zijn.

Situatie op het terrein

We stellen vast dat de situatie op het terrein plaatselijk verschilt. Onder andere de hoeveelheid gevallen neerslag, het al dan niet beregenen en de gemaakte keuzes vanuit de bedrijfsleider spelen een rol. In elke provincie dreigt het gevaar voor doorwas bij aardappelen als de droogt en de hitte de komende weken aanhouden. Ook voor een aantal na- of tweede teelten wordt de situatie kritiek.

Heb je teelttechnische vragen tijdens deze periode van droogte? Neem dan contact op met jouw proefcentrum.

Schade?

Boerenbond houdt vinger aan de pols bij haar leden en hoopt dat de regen van de komende dagen de schade in de gewassen kan beperken. Is er toch schade opgetreden? Of wil de je schattingscommissie samenroepen? Neem dan contact met jouw provinciaal kantoor.

Informatie uit de eerste hand

Ben je het overzicht kwijt? We bundelden alle info over het captatieverbod en een actuele stand van zaken van de droogte in dit onderwerp. Via onze actuaberichten (exclusief voor leden) informeren we jullie snel en uit de eerste hand.