Boer zoekt vogel - behoud biodivers landschap in Grote Netevallei

In het landbouwlandschap van de Grote Netevallei staat de biodiversiteit onder druk door het verdwijnen van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten, knotbomenrijen, poelen en hoogstamfruitboomgaarden. Ondanks de bereidheid van landbouwers om aandacht te schenken aan biodiversiteit, blijft het lastig om de juiste ondersteuning te vinden.

Zware administratieve lasten, gebrek aan kennis en diverse natuurdoelstellingen bemoeilijken concrete acties op het terrein, wat de relatie tussen landbouw en natuur niet ten goede komt.

Binnen het werkingsgebied van Regionaal Landschap Rivierenland herbergt het landbouwgebied rond de Grote Nete van Lier tot Heist-op-den-Berg een bijzondere diversiteit aan landschappen, met (relict)populaties van heel wat interessante agrarische soorten zoals patrijs, veldleeuwerik, kneu, ringmus, kievit, wulp, scholekster, gele kwikstaart, zomertortel en ingekorven vleermuis.

Voor sommige van deze agrarische soorten is de situatie kritiek, wat heeft geleid tot specifieke soortbeschermingsprogramma's. Het is echter een uitdaging om landschappelijke maatregelen te treffen die rekening houden met de uiteenlopende eisen van deze soorten.

Concrete terreinacties op perceelsniveau

Daarom ontwikkelde Regionaal Landschap Rivierenland, dat zich inzet voor het behoud en het versterken van lokale natuur en kleine landschapselementen, met de steun van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) de soortgerichte landschapsvisie ‘Boer zoekt vogel’. Deze breed gedragen visie ontstond dankzij input van onder meer Boerenbond, Landelijke Gilden, Boerennatuur Vlaanderen, VLM, de provincie Antwerpen, Stichting Kempens Landschap, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap voor Landbouw en Visserij, Vlaamse Milieumaatschappij, Natuurpunt Heist-op-den-Berg, Natuurpunt De Wielewaal, Hubertusvereniging Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg.

De visie geeft bovendien niet alleen inzicht in de leefgebieden van verschillende agrarische soorten, maar wijst ook aan waar specifieke maatregelen het meest rendabel zullen zijn voor landschap en biodiversiteit. Volgens Lucas Vanermen, medewerker biodiversiteit en platteland bij Regionaal Landschap Rivierenland en auteur van Boer zoekt vogel, biedt deze soortgerichte landschapsvisie, landbouwers concrete aanbevelingen voor landschaps- en agrarisch natuurbeheer op perceelsniveau waardoor de landbouwer precies weet wat hij op zijn eigen terrein kan en mag doen en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn.

Dorien Dickens, regioconsulent