Menu

Terug naar Actualiteit >Volksraadpleging GLB 2020 ging van start

Alle regio's
Alle sectoren

foto: EU

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan lanceerde vorige week zoals aangekondigd een uitgebreide volksraadpleging over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Via deze link kom je terecht bij de Nederlandstalige versie van deze elektronische enquête (klik rechtsboven om je taal in te stellen). De resultaten zullen gebruikt worden om voorstellen te formuleren voor de nieuwe periode van het GLB na 2020.

Boerenbond staat achter het initiatief omdat het de betrokkenheid van de Europese burgers en organisaties met de Europese besluitvorming helpt verbeteren. Boerenbond roept zijn leden-landbouwers en -tuinders op om actief eraan deel te nemen. Daarenboven is Boerenbond ervan overtuigd dat een tijdige voorbereiding ook mogelijkheden creëert voor een grondige denkoefening over de uitdagingen voor de Europese landbouwsector.

Besluitvorming met kennis van zaken

Boerenbond bereidt zijn visie op het GLB na 2020 voor. Op 10 februari wordt de aftrap gegeven, in een gezamenlijke vergadering van de acht sectorvakgroepen van onze organisatie. Alle leden van de provinciale vakgroepen en de sectorvakgroepen, maar ook de leden van de provinciale besturen krijgen in de loop van het proces de kans om hun ervaringen in verband met het huidige GLB met elkaar te delen en duidelijke klemtonen te leggen. Daarenboven zullen we verder vooruitkijken naar de kansen en uitdagingen voor het nieuwe GLB. Zo wordt de visie gevormd vanuit de verschillende sectoren en de verschillende regio’s. Daarbij gaat Boerenbond in eerste instantie uit van de doelstellingen van het oorspronkelijke GLB, namelijk de land- en tuinbouwers crisisbestendiger maken, zorgen voor voldoende kwaliteitsvol voedsel en de inkomensvorming van actieve landbouwers verbeteren. De recente crisissen in meerdere deelsectoren van de land- en tuinbouw hebben duidelijk aangetoond dat hier nog een grote uitdaging ligt voor het GLB.

Vertrekken van de basis, met oog voor nieuwe uitdagingen

Het GLB zal antwoorden moeten bieden op het vlak van economische zowel als ecologische duurzaamheid. Het GLB is, zeker de laatste decennia, een cruciaal element geweest in het aanpakken van deze dubbele uitdaging die constant evolueert, net als de sector en het GLB.

Boerenbond onderstreept de noodzaak dat de economische slagkracht van het GLB versterkt moet worden, maar erkent dat er ook gewerkt moet worden aan de slagkracht van het GLB in het ecologisch verduurzamen van de sector. We aanvaarden evenwel niet dat de sector weggezet wordt als een industriële sector en een doodgraver van milieu en natuur.

Een gepaste economische ondersteuning die de sector crisisbestendiger maakt en bijdraagt aan het versterken van de inkomensvorming moet – naast een stimulerend beleid richting verdere verduurzaming – jonge mensen opnieuw enthousiast maken voor een keuze voor de land- en tuinbouw. Want ook de verjonging en de generatiewissel zijn een belangrijke uitdaging voor het GLB om de voedselzekerheid in Europa op de lange termijn te verzekeren.

Jouw stem telt

De enquête van commissaris Hogan is een stap in het verdere proces om het nieuwe GLB na 2020 voor te bereiden. Het geeft ons als organisatie, maar vooral jullie als leden, de kans om klemtonen te leggen voor de uitbouw van de Europese landbouwpolitiek. Laat deze kans niet liggen en vul de enquête in, om de stem van de land- en tuinbouwer zo duidelijk mogelijk te laten horen in Brussel.

Via deze link kan je tot 2 mei deelnemen aan de enquête. In juli worden de resultaten bekendgemaakt.