Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

5 oktober 2022

Op 17 maart heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen de conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen goedgekeurd. Deze nota is de eerste stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en het uitwerken van het ruimtelijk beleid voor onze provincie. In het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen beschrijft de provincie de keuzes die ze maken om aan goede ruimtelijke ordening te doen. Het is een beleidsdocument waarin de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van een afgebakend gebied – hier het volledige grondgebied van West-Vlaanderen – worden vastgelegd.

Inmiddels is de publieke raadpleging van start gegaan, die loopt van 5 september tot en met 4 december. Na de fase van publieke raadpleging wordt de conceptnota omgevormd tot een voorontwerp en later een ontwerp-beleidsplan dat opnieuw zal worden voorgelegd aan het brede publiek. Nadien zal een definitieve beleidsplan voorgelegd worden aan de provincieraad in 2025. Het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen vervangt dan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan dat in 2002 werd goedgekeurd en voor het laatst herzien werd in januari 2020.

Wil je als landbouwer zelf je inspraakreactie geven, aarzel dan niet en ga naar een van de vier publieksmomenten. Deze vinden plaats van 16 tot 20.30 uur en zijn doorlopend toegankelijk.

  • Roeselare op woensdag 19 oktober;
  • Kortrijk op woensdag 26 oktober;
  • Brugge op woensdag 9 november;
  • Veurne op woensdag 16 november.

Als je dat wenst kan je een samenvattende nota met enkele aandachtspunten bij onze organisatie verkrijgen. Vraag het document op via westvlaanderen@boerenbond.be

Meer info: participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte/infomarkten