Menu

Belangrijk akkoord in verband met preventie tegen Covid-19

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Wij zijn de enige sector in België die met de vakbonden afspraken maakte over de collectieve testing van medewerkers en over het meten van de lichaamstemperatuur.

Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken

Op initiatief van Boerenbond bereikten de sociale partners een uniek akkoord. Wij zijn de enige sector in België die met de vakbonden afspraken maakte over de collectieve testing van medewerkers en over het meten van de lichaamstemperatuur. Ook over een eventuele quarantaine werd een voorstel aanvaard. De komende periode zullen heel wat seizoenwerknemers in ons land aankomen voor de fruitpluk. In veel gevallen worden er logies voorzien op en door de bedrijven zelf. Het is belangrijk alles in het werk te stellen opdat de werknemers in veilige omstandigheden in ons land kunnen werken en verblijven en opdat de fruitoogst kan worden uitgevoerd.

Akkoord met de sociale partners

In het paritair comité voor het Tuinbouwbedrijf werd een akkoord bereikt over de volgende punten:

Checklists aanvaard. In het paritair comité zijn vijf fiches goedgekeurd over veilig werken in de land- en tuinbouw in deze Covid-19-periode. Deze fiches zijn besproken met de FOD WASO (Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ... Er is een fiche voor landbouw,  tuinbouw en tuinaanleg. Daarnaast is er een specifieke fiche voor seizoenarbeid en een die over de huisvesting van seizoenpersoneel gaat. Deze fiches zullen gepubliceerd worden op de website van de Fod WASO als een ‘bovenbouw’ bij de Generieke Gids. Daarnaast hebben wij afgesproken om deze fiches op te nemen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Deze fiches zijn een hulpmiddel voor de bedrijven om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Wij zullen ze verspreiden onder onze leden.

Collectieve Covid-testen. Bij de fruitpluk verblijven heel wat seizoenwerknemers in logies van de werkgevers. De komende periode zal er een grote concentratie van personen zijn. Ook al wordt aan de bedrijven gevraagd om de fiches over huisvesting en tewerkstelling van seizoenwerknemers goed op te volgen, toch is het belangrijk preventief nog bijkomende maatregelen te nemen. Wij moeten oog hebben voor de volksgezondheid en ervoor zorgen dat fruitoogst vlot kan verlopen. We hebben daarom aan de overheid gevraagd dat, vooraleer de seizoenwerknemers het logement kunnen betrekken, er een collectieve Covid-19-test zou kunnen voorzien worden. We komen hierop terug.

Temperatuurmeting mogelijk. Op fruitbedrijven logeren vrij grote groepen seizoenwerknemers. Er wordt met elke werknemer een overeenkomst opgesteld, in een taal die hij begrijpt, over de voorwaarden van het logement (huur en andere kosten). In de modelovereenkomst zal een paragraaf worden opgenomen waarin staat dat, om redenen van veiligheid en gezondheid, de seizoenwerknemer akkoord gaat dat bij aankomst aan het logement en periodiek de lichaamstemperatuur wordt gemeten. Het is belangrijk dat seizoenwerknemers die naar ons land komen om te werken, ook effectief aan de slag kunnen. Deze gegevens zullen niet worden opgeslagen of bijgehouden. Wanneer er een verhoogde temperatuur wordt vastgesteld, wordt een huisarts verwittigd. Wij hebben vorige week een cao afgesloten waarin preventieve en periodieke temperatuurmetingen mogelijk worden gemaakt, mits het akkoord van de overlegorganen binnen de onderneming en – bij gebreke hieraan – mits het individuele akkoord van de betrokken seizoenswerknemers. Wij zullen aan de minister van Werk de algemeen verbindende verklaring van deze cao vragen.

Quarantaine: nood aan afspraken met de overheden. Wij vragen aan de verschillende overheden van dit land (waaronder ook de gemeenten en de provincies) om mee na te denken en te komen tot concrete initiatieven in verband met de uitvoering van een eventuele quarantainemaatregel in geval van besmetting. Het is immers niet altijd mogelijk of wenselijk die afzondering op het bedrijf zelf te voorzien, gelet op het grote aantal seizoenwerknemers dat op één plaats logeert. We trachten tegen half juli hierover afspraken te maken.

Bescherming seizoenpersoneel. Wanneer seizoenwerknemers uit de nieuwe lidstaten in quarantaine moeten geplaatst worden, kunnen ze vaak niet terugvallen op (gewaarborgd) loon, op een tijdelijke werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering. Wij vragen aan de overheid om samen te onderzoeken hoe men het inkomensverlies van deze werknemers tijdelijk kan opvangen. Er moet ook nagegaan worden hoe de kosten inzake huisvesting kunnen geregeld worden tijdens deze periode. Bijkomend moet er ook over gewaakt worden dat de betrokken werknemers vlot toegang hebben tot de nodige gezondheidszorg. Wij hebben reeds voor de leden van Boerenbond en AVBS het Fonds Gezondheidszorgen opgericht waardoor de betrokken seizoenwerknemers de garantie hebben dat zij verzekerd zijn voor medische kosten. Ook over deze punten wordt nog overlegd.

Preventie om problemen te voorkomen

Het akkoord dat met de vakbonden werd afgesloten, is zeer belangrijk. Wij nemen als sector onze verantwoordelijkheid zodat er bij bijvoorbeeld de komende fruitpluk geen extra risico’s ontstaan. Het is daarom dat de preventieve en periodieke temperatuurmetingen en de mogelijkheid om collectief te kunnen testen vóór de huisvesting betrokken wordt, essentieel zijn. Wat we afgesproken hebben, geldt voor alle productiesectoren. Ook de sierteelt en de groenteteelt (glastuinbouw en groenten in openlucht) kunnen er gebruik van maken. Wij doen een oproep aan onze leden om de fiches nauwgezet toe te passen. Al deze afspraken zijn essentieel om te voorkomen dat een volledig bedrijf of een regio in lockdown zou worden geplaatst. Door een goede preventie kunnen we veel problemen voorkomen.    

Meer informatie

Sector: 
Thema: