Menu

Bedrijfsvoorheffing seizoenlonen tijdig overschrijven

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De aftrek van lonen in het kader van een forfaitaire belastingaangifte voor tuinbouwers is een belangrijk element in je fiscale aangifte.

Gery Phlypo, SBB Accountants & Adviseurs

Zoals je weet kan de verantwoording van de lonen in de tuinbouw verrechtvaardigd worden in het begin van het jaar. Kort samengevat komt het erop neer dat met betrekking tot de landbouwoppervlakte gewone lonen aftrekbaar zijn, met betrekking tot de tuinbouwoppervlakte gaat het om seizoenlonen. Deze forfaitaire lonen vormen een maximumplafond en zijn in principe slechts aftrekbaar mits verantwoording. Dit betekent dat er ofwel facturen van loonwerk moeten voorgelegd worden ofwel fiscale fiches van helpers, reguliere werknemers of seizoenarbeiders.

Seizoenlonen

Dit principe geldt ook voor de seizoenlonen. Mits voorlegging van facturen of fiscale fiches kan je ze aftrekken. Er zijn diverse mogelijkheden.

  • Je kent een (fictief) loon toe aan een helper (bijvoorbeeld een inwonende zoon of dochter). Er moet een individuele fiche 281.10 zijn en de wettelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing moet gestort worden. (meestal variërend van 0 tot 35%). Voor niet-inwonende helpers is een fiche 281.50 vereist.
  • Je betaalt een seizoenloon aan een gelegenheidsarbeider met een belastingfiche. Ook in dit geval moet er een fiche 281.10 worden opgemaakt en er moet 11,11% bedrijfsvoorheffing worden ingehouden en tijdig overgeschreven.
  • Je opteert voor een seizoenloon zonder belastingfiche. In dit kader aanvaardt de administratie voor een belastingplichtige binnen de forfaitaire loonregeling dat deze seizoenlonen kunnen worden afgetrokken indien hiervoor een globale forfaitaire bedrijfsvoorheffing van 20,20% wordt overgeschreven, ten laatste op 15 januari (de bedrijfsvoorheffing moet dan op de rekening van de ontvanger staan). Een overschrijving kan de dag zelf gebeuren, maar we raden je aan om toch één dag buffer in te lassen, dus 14 januari). Voor een beperkte oppervlakte – waarvan wordt aangenomen dat deze door de exploitant(en) zonder hulp van derden kan worden bewerkt – zijn geen seizoenlonen aftrekbaar.

Voor welke teelten zijn er seizoenlonen?

Voor de volgende teelten werden tussen de beroepsorganisaties  en de Administratie der Directe Belastingen forfaitaire seizoenlonen overeengekomen. Alleen in het kader van een forfaitaire belastingaangifte kunnen zij (mits verrechtvaardiging) worden afgetrokken. Het gaat om aardbeien; krieken; kersen (zowel laagstam als hoogstamteelt); pruimen; druiven; bessen (zowel grond- als substraatteelt); appelen; peren; witloof; asperges; fijne groenten openlucht; grove groenten openlucht; groenten verwarmde serre (grondteelt); groenten koude serre (grondteelt); plantenkweek; chrysanten; hop; tabak en boomtelers.

Het bedrag dat aftrekbaar is mits betaling van een bedrijfsvoorheffing van 20,20% kan slechts bepaald worden nadat de sommen betaald voor loonwerk en/of lonen van helpers en vaste werknemers, in mindering werden gebracht. Deze bedragen moeten dus aan je fiscaal raadgever worden meegedeeld.

Het gestorte bedrag aan bedrijfsvoorheffing moet worden aangegeven via de website van Finprof.

Besluit

De aftrek van lonen in het kader van een forfaitaire belastingaangifte voor tuinbouwers is een belangrijk element in je fiscale aangifte. Het is in alle geval aan te raden contact op te nemen met je boekhouder of fiscalist. Hij zal je kunnen adviseren over het bedrag aan bedrijfsvoorheffing dat je nu moet storten met het oog op je belastingaangifte van eind 2021.

Deel deze pagina: