Antwerpse gemeenten ondertekenen lokaal energie- en klimaatpact

17 februari 2022

De Vlaamse regering keurde in juni 2021 het lokaal energie- en klimaatpact goed. Gemeenten die dit pact ondertekenen engageren zich hiermee om het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken; een aantal energiebesparingen, reducties van broeikasgasemissies ... binnen de eigen gebouwen en infrastructuur te realiseren; burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen concrete streefdoelen uit de 4 werven (vergroening, energie, mobiliteit en regenwater) van het pact te behalen.

De 4 werven van het pact

Het lokaal energie- en klimaatpact zet in op 4 concrete werven.

  • Werf 1: Laten we een boom opzetten (vergroening)

Een eerste doelstelling hieronder is om tegen 2030 per Vlaming één extra boom op te zetten, alsook een halve meter extra haag of geveltuinbeplating per vlaming. Daarnaast beoogt men één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030.

  • Werf 2: Verrijk je wijk (renovatie, hernieuwbare energie)

Hieronder stelt men als doel om 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties te bekomen per 1000 wooneenheden tegen 2030. Verder beoogt men één coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030.

  • Werf 3: Elke buurt deelt (koolstofvrije (deel)mobiliteit) en is duurzaam bereikbaar

Per 1000 inwoners wordt één toegangspunt voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 als doel gesteld. Daarnaast wil men één laadpunt per 100 inwoners en één meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner tegen 2030.

  • Werf 4: water, het nieuwe goud (droogteproblematiek)

Eén vierkante meter ontharding per inwoner tegen 2030 wordt vooropgesteld. Daarnaast wenst men per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwater te realiseren in functie van hergebruik, buffering en infiltratie.

Land- en tuinbouw doet al veel

De land- en tuinbouwsector doet al veel inzake bovenstaande materie. Denk maar aan beheerovereenkomsten en projecten met betrekking tot onderhoud van houtkanten in landbouwgebied in functie van werf 1. De landbouwsector zet ook al geruime tijd in op energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie (werf 2). Daarnaast werken landbouwers al langer op het vasthouden van water in het landbouwgebied via stuwtjes, peilgestuurde drainage …(werf 4).

Aan de slag in uw gemeente

Indien je gemeente hiermee concreet aan de slag gaat, kan er in eerste instantie uitgebreid geduid worden wat de land- en tuinbouwsector al doet voor het bijdragen aan de doelstellingen. Daarnaast is het belangrijk om naast ideeën ook eventuele aandachtspunten goed aan te brengen (bijvoorbeeld beheer en onderhoud van aanplantingen). Is je gemeente hiermee bezig en is er nood aan input vanuit de landbouwsector? Dan kan je ook steeds terecht bij je regioconsulent voor meer achtergrond.