Menu

Antibioticagebruik in veehouderij sterk verminderd, maar het werk is niet af

Terug naar Actualiteit
Sector: 
In 2018 werd ons land de grootste reductie in het gebruik van antibiotica in de veehouderij verwezenlijkt sinds 2011. De gezamenlijke inspanningen worden voortgezet.

Jacques Van Outryve

Het gebruik lag 11,3% lager, rekening houdend met de licht gestegen veestapel zelfs 12,8% lager dan 2017. Hiermee ligt ons land opnieuw in lijn met de doelstellingen die zijn afgesproken. Met name min 50% tegen 2020. Op Europees vlak schuift ons land wellicht verder op van de staart naar het midden van het Europese peloton wat antibioticagebruik bij dieren betreft.

Tot zover het goede nieuws. De beschikbare data laten tegelijk enkele specifieke pijnpunten zien die bijzondere aandacht vragen. De gezamenlijke inspanningen zullen dan ook worden voortgezet. Zo blijkt uit verklaringen van alle betrokken partners op een conferentie die woensdag plaatsvond in Brussel op initiatief van het kenniscentrum Amcra (AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals) en de federale overheidsdiensten FAVV en het FAGG.

Antibioticareductie vormt wereldwijd een grote uitdaging voor de volks- dierengezondheid. Als antwoord op deze uitdaging werden ook in ons land ambitieuze doelstellingen gesteld, ook wat het gebruik van antibiotica bij dieren betreft. Kenniscentrum Amcra formuleerde in 2014 drie reductiedoelstellingen tegen 2020. Zij werden in 2016 opgenomen in een convenant met de federale overheid en alle betrokken partners, ook Boerenbond. Twee van deze doelstellingen zijn verwezenlijkt, met name een daling van 50% van het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders en een daling van het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica met 75%. Beide reducties bedragen momenteel respectievelijk reeds 70% en 80%. “Het is niet omdat deze doelstellingen bereikt zijn dat het werk af is”, zegt Jeroen Dewulf van Amcra.

Het totale antibioticagebruik bij dieren tot slot moet tegen 2020 verminderd zijn met 50%. De gevoelige daling in 2018 inbegrepen zit ons land momenteel op 34,4%. Er is dus nog een weg te gaan. “Het is haalbaar”, zegt Dewulf. Als alternatieven voor gebruik van antibiotica noemt Dewulf preventieve maatregelen zoals vaccineren en vooral het voorkomen van ziektes (bioveiligheid). “Zieke dieren zullen altijd moeten kunnen worden behandeld. We hebben er dan ook alle belang bij dat de beschikbare antibiotica hun werking behouden.”

16.000 benchmarkrapporten

Nieuw in 2018 is de publicatie van de antibioticagebruiksgegevens verzameld op niveau van individuele veehouderijbedrijven (BelVet-SAC). Deze gegevens worden centraal verzameld door Sanitel-Med, dankzij de registratie ervan door dierenartsen. Deze bedrijfsrapporten laten toe dat individuele bedrijven hun gebruik kunnen vergelijken. Dat creëert meer aandacht voor de problematiek, zowel bij bedrijfsleiders als bij dierenartsen. Meteen kunnen ook gegevens per diersoort worden gecatalogeerd. Hieruit blijkt dat de grootste daling door de varkenssector is gerealiseerd, een sector die gelet op de grote biomassa ook als grootste gebruiker bekendstond. Datagegevens leggen ook pijnpunten en dus werkpunten bloot. Zo moeten de pluimveehouderij en de kalversector zeker een tandje bijsteken. Zij kenden in 2018 een verhoogd gebruik. Ook moet de stijging van gebruik van welbepaalde kritische (rode) antibiotica nader worden onderzocht. In de sensibilisering zal daar de komende maanden zeker de nadruk worden opgelegd.

Nieuwe doelstellingen

Tegen 19 november, werelddag van de sensibilisering inzake gebruik van antibiotica, wil Amcra de doelstellingen voor de periode na 2020 bekendmaken.  De sector is hierover in onderhandeling. Wereldwijd, Europees en dus ook Belgisch kadert de reductie van het antibioticagebruik in het ‘One Health’-principe. Dit begrip werd in 2007 internationaal gelanceerd uit het besef dat de gezondheid van mens, van dier én van milieu één geheel moeten worden beschouwd. Er moeten dan ook gezamenlijke inspanningen worden geleverd en naar oplossingen worden gezocht. Denk hierbij aan de humane sector maar ook aan de sector van de gezelschapsdieren.

Voor meer info kan je terecht op de website van Amcra

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: