Menu

Ammoniumsulfaat van zure luchtwasser

Terug naar Actualiteit
Regio: 
UNIR wilt ammoniumsulfaat van biogasinstallaties en varkensstallen laten doorbreken als vervanger van chemische meststoffen in teelten. Door opslag te centraliseren, door de homogenisatie en additionele filtratie van het ammoniumsulfaat, door een optimalisatie van het gebruikelijke sproeisysteem tot onder meer een bemesting met sleepslangsysteem gemonteerd op een sproeier, en, tot slot, door deze dienst aan te bieden aan telers in Noord-Limburg wil het project ammoniumsulfaat positief waarderen.

Chemische luchtwassers. Veel landbouwers in Vlaanderen gebruiken de chemische luchtwasser in hun stallen om ammoniak-emissies te beperken. Ook waar mest of digestaat worden gedroogd kan de afvoerlucht met zwavelzuur worden ‘gewassen’.  Het bijproduct is ammoniumsulfaat, een minerale NS-meststof die in Vlaanderen als kunstmeststof wordt beschouwd. Grondstofverklaring, keuringen, FOD-ontheffing noch mestafzetdocumenten zijn vereist.

Kenmerken. Spuiwater kan vergeleken worden met KAS of met zwavelzure ammoniak met het verschil dat spuiwater vloeibaar is en minder stikstof bevat. De in UNIR gebruikte ammoniumsulfaatoplossing bevat niettegenstaande circa 8% NH4 en 25% SO4, en een pH tussen 4 en 5,5. Dankzij dit hoge gehalte aan zwavel, kan het ammoniumsulfaat de zwavelbehoefte van gewassen (bvb. koolgewassen, uien, selder, prei, granen, suikerbieten, maïs,...) perfect invullen. Door een historische afname van de verzuringsproblematiek en zure regen neemt de ruimte voor S-bemesting de laatste jaren ook weer toe, temeer daar er overwegend zwaveltekorten zijn op Vlaamse akker- en weilanden. Deze tekorten in de bodem kunnen op hun beurt leiden tot te lage N-benutting in de plant (en vergeling). Bij een lage pH (<4) of indien de stikstof-/zwavelbalans wil optimaliseren, kan het opgewaardeerd worden door opmenging met bv. urean (een klassieke vloeibare stikstofmeststof).

Gebruik. Om spuiwater correct te gebruiken, is een voorafgaande analyse erg belangrijk. Aan de hand van onder meer bodemanalyseresultaten (N & S), de gewasbehoefte en het bodemtype kan de correcte dosering berekend worden. Meestal komt dit in de buurt van 1m³ per hectare.

Om zijn werking als kunstmest optimaal te benutten, is het gewenst om het product heel gericht ter beschikking te stellen van de plant, hetzij bij aanvang van de teelt, hetzij in de vorm van bijbemesting. Om risico van verbranding bij toediening van ammoniumsulfaat te vermijden, zeker bij winderig en zonnig weer, wordt in het UNIR-project verder gekeken naar technieken als slangenbemesting die het ammoniumsulfaat rechtstreeks tot bij de bodem/plantbasis spuit. Ook spaakwielbemesting is een efficiënte toedieningswijzen die in Vlaanderen en buurlanden Nederland en Duitsland navolging kent.

Resultaten. Verschillende veldproeven werden in het verleden reeds uitgevoerd in Vlaanderen en Nederland onder meer op maïs, sla, bloemkool, snijrogge en aardappelen. In termen van opbrengst en kwaliteit zijn de resultaten van bemesting met spuiwater steeds evenwaardig. Ook inzake uitloging scoort (combinatie)bemestingen met ammoniumsulfaat even goed of zelfs beter dan klassieke bemestingen met drijfmest en/of kunstmest. In 2019 en 2020 zal het UNIR-consortium verschillende nieuwe veldproeven opzetten.

Ook voor de portemonnee is ammoniumsulfaat een positief gegeven. Zo kan men via de geüpdatete spuiwater-tool van VCM (https://www.vcm-mestverwerking.be/nl/kenniscentrum/18221/vlaanderen-circ...) berekenen voor diverse scenario’s welk voordeel een akkerbouwer haalt uit het deels bemesten met spuiwater t.o.v. een bemesting met enkel Urean.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: