Alle voorwaarden respecteren

26 februari 2016

Op de percelen waarvoor je derogatie aanvroeg, kan je alleen derogatiemest opbrengen, dus dierlijke mest van runderen (uitgezonderd mestkalveren), paarden, schapen en geiten, en de dunne fractie na het scheiden van varkensmest (met een dunnefractieattest). Met een effluentattest mag je op derogatiepercelen ook effluent met een laag stikstof- en fosforgehalte opbrengen, maar beperkt tot 15 ton per ha.

Twee derde van de dierlijke mest (met uitzondering van begrazing) op deze percelen moet vóór 31 mei opgebracht worden.

Wil je dierlijke mest aanvoeren van andere bedrijven naar jouw derogatiebedrijf, dan is een mestanalyse vereist vooraleer het transport aanvangt. Het analyseresultaat van het staal het mag niet ouder zijn dan één jaar.