Menu

Al ruim vijf jaar landschaps- en natuurbeheer met lokale landbouwers in Vlaams-Brabant

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Al meer dan vijf jaar zetten landbouwers zich in voor natuur en landschap in Vlaams-Brabant in lokale agrobeheergroepen, onder begeleiding van de vzw agrobeheercentrum (ABC) Eco². Om haar houten jubileum kracht bij te zetten, organiseert de vzw een ronde van de provincies waarbij enkele van de initiatieven in de kijker worden gezet.

Om deze vijfde verjaardag wat onder de aandacht te brengen, nodigde ABC Eco² de landbouwpers uit bij de agrobeheergroep in Asse waar landbouwers met steun van de gemeente zich inzetten voor het onderhoud van houtkanten en het creëren van een geschikt habitat voor akkervogels. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant komt er nu een vervolgproject om het landschapsbeheer over de gemeentegrenzen heen beter geïntegreerd en planmatig te organiseren in overleg en samen met andere actoren zoals het regionaal landschap en Pro Natura.

Het agrobeheercentrum Eco² bestaat dit jaar vijf jaar. De vraag naar ondersteuning van land- en tuinbouwers om op een economisch verantwoorde manier in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot biodiversiteit, landschaps-, bodem- en water is de laatste jaren alleen maar toegenomen.

“De vzw ABC Eco² heeft met tal van initiatieven en projecten bewezen de schakel te zijn om lokaal zaken in beweging te zetten en vanuit de sector de samenwerking aan te gaan met diverse partners rond vaak niet zo evidente thema’s”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, die het ABC Eco² ten volle ondersteunt.

Houtkanten- en akkervogelbeheer in ruilverkaveling Bollebeek

In Asse is een groep lokale landbouwers is hier al vier winters actief met het houtkantenbeheer in de ruilverkaveling Bollebeek. “In het verleden kwamen er vaak klachten van landbouwers dat de houtkanten en bermen langs hun akkers onvoldoende onderhouden werden, met lagere opbrengsten en schade aan de machines tot gevolg. Het was voor ons als gemeente niet evident om deze snoei- en maaiwerken op het juiste moment uit te voeren. Via de agrobeheergroep krijgen de landbouwers zelf de mogelijkheid om deze werken uit te voeren”, aldus Youri Vastersavendts, schepen van milieu in Asse.

“De houtkanten liggen letterlijk tussen de velden en de noodzakelijke snoeiwerken kunnen enkel uitgevoerd worden van op de percelen”, verduidelijkt Joost-Pim Balis, die de werken vanuit het agrobeheercentrum Eco² opvolgt. De landbouwers weten zelf het beste wanneer en hoe de percelen betreden kunnen worden (in functie van de teeltrotatie en berijdbaarheid van de bodem). In de winter is het voor de meeste landbouwers iets rustiger en kunnen ze zo wat bijverdienen. Maar ook als ze zelf niet geïnteresseerd zijn om de kettingzaag boven te halen, is het interessant om op de hoogte te zijn en om de planning mee te sturen.

Zo werd vier jaar geleden de agrobeheergroep Asse opgericht en in hetzelfde jaar volgde een overeenkomst tussen de gemeente Asse, de agrobeheergroep Asse en het agrobeheercentrum Eco². Sindsdien maakt de gemeente jaarlijks 25.000 euro vrij voor het beheer van houtkanten, knotbomen en bermen, maar ook voor het inzaaien van graankruidenmengsels in functie van bloemenweiden en akkervogels.

Plattelandsproject ‘Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West Brabant’

“Dit is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen landbouw en natuur”, zegt Vlaams-Brabants gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Monique Swinnen. “In de toekomst willen we ook een bijkomende samenwerking opzetten met lokale landbouwers rond onder meer winterwerk (mechanisch sneeuwruimen) of het onderhoud van voetwegen. Daarnaast willen we ook de uitrol van het plattelandsproject ‘Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant ondersteunen’”, wist schepen Vastersavendts te vertellen.

Tot vandaag werd het beheer van de houtkanten jaar per jaar bekeken en werden beheerfiches opgemaakt voor de meest dringende houtkanten. Hierbij werd zo veel mogelijk rekening gehouden met de andere houtkanten in de nabije omgeving, maar een integraal beheerplan op hoger schaalniveau ontbrak tot nog toe. “Het landschap stopt echter niet aan de gemeentegrenzen. Door onduidelijkheden inzake eigendomssituatie en verantwoordelijkheden gebeurt het landschapsbeheer nog vaak heel versnipperd onder verschillende actoren en weinig structureel. Via dit project willen hieraan tegemoet komen”, zegt projectcoördinator Joost-Pim Balis van ABC Eco².

Deel deze pagina: