Menu

Akkoord over barema’s van landbouw en varkenshouderij

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Eind vorige week bereikten de drie landbouworganisaties Boerenbond, ABS en FWA een akkoord met de fiscale administratie over de barema’s voor de sectoren melk, vlees, akkerbouw en varkens.

Guy Vandepoel, lid Hoofdbestuur Boerenbond

2018 was in meerdere opzichten geen topjaar inzake inkomsten voor de landbouwsector. De droge zomer liet in heel wat teelten sporen na. De granen, die bij de berekening van het barema nog steeds een zwaar gewicht krijgen, noteerden behoorlijke opbrengsten en prijzen. Voor de aardappelen is het beeld zeer divers. Door de lage opbrengsten en de noodzaak om de contractverplichtingen na te komen, kon slechts een zeer klein volume van de aardappelen profiteren van de hoge prijzen op de vrije markt. Door de malaise op de varkensmarkt, die getroffen wordt door de Afrikaanse varkenspest, werden we in de tweede helft van het jaar geconfronteerd met een zeer moeilijke prijsvorming. In de rundveesector bleef de afzet in 2018 zeer moeizaam lopen en door de druk op de zuivelmarkten werd ook voor de melkveesector een daling vooropgesteld.

Deze wisselende tendens weerspiegelt zich ook in het akkoord over de evolutie van de semibrutowinst (SBW). Het cijfer voor de akkerbouw ligt 25% hoger dan het historisch lage barema van inkomstenjaar 2017. Voor de melkveehouderij noteren we een daling van de SBW met 11%. In de vleesveesector werd afgeklopt op een daling met 4,7%. Voor de vleesvarkens werd de SBW per verkocht varken vastgesteld op 3,50 euro. Voor de zeugen is de SBW in 2018 geland op een verlies van 85 euro/zeug.

Voor de volledigheid vermelden we nog dat de vergoedingen die door het Rampenfonds betaald werden, verrekend zijn in de SBW en in regel niet belast worden, tenzij de uitzonderlijke verliezen individueel afgetrokken worden.

Akkerbouwteelten

Een boerenwijsheid zegt dat een nat jaar meer schade aanricht in het veld dan een droog jaar. Wellicht blijft dat de waarheid, maar 2018 toonde toch een zeer verscheiden beeld! Voor de granen werd slechts een beperkte opbrengstdaling van 2% genoteerd, in combinatie met een gemiddelde prijsstijging van 20%, met zeer grote schommelingen doorheen het verkoopseizoen. Bij de aardappelen lagen de opbrengsten gevoelig lager (-20%). Door de tegenvallende opbrengsten en de verplichting om de gecontracteerde aardappelen te leveren, konden slechts zeer weinig telers profiteren van de hoge prijzen op de vrije markt. Er werd gerekend met een gemiddelde verkoopprijs van 140 euro/ton (+80%). Bij de suikerbieten lijkt het van kwaad naar erger te gaan. Op 5 jaar tijd is de bijdrage van suikerbieten in de SBW teruggevallen tot amper een vierde! In combinatie met een beperkte bijsturing van de kosten resulteert dat in een globale stijging van de SBW voor de hectaren met akkerbouwteelten met 25%. Let op, vorig jaar was het barema historisch laag, waardoor de barema’s van 2018 nog steeds ruim 50 euro onder het vijfjarig gemiddelde liggen. De maximale aftrek voor loonwerkkosten blijft behouden op 430 euro per ha.

Melkvee

In 2018 bedroeg de gemiddeld uitbetaalde melkprijs 33,10 euro/100 liter (-8,18%). In combinatie met de gevoelig hogere voederkosten, leidde dat tot lagere inkomsten op de melkveebedrijven. De onderhandelingen resulteerden in een daling van het melkbarema met 11%. De coëfficiënten voor de bepaling van de melkproductie per ha blijven onveranderd. Als gevolg van het akkoord met de fiscus van een paar jaar geleden, wordt de progressie voortaan variabel toegepast in functie van de uitbetaalde melkprijs. Hierdoor valt de progressie die toegepast moet worden vanaf de 25ste ha in het melkbarema in 2018 terug van 5 naar 3. Voor een gemiddeld bedrijf betekent dat al snel dat de SBW die vanaf deze oppervlakte gehanteerd wordt met 80 euro extra daalt ten opzichte van vorig jaar, bovenop de daling van het basisbarema. Hierdoor zal de berekende SBW op bedrijfsniveau voor de meeste melkveebedrijven terugvallen met ruim 15%!

Vleesvee

Voor vleesvee blijft de slechte prijsvorming als gevolg van de teruglopende vleesconsumptie een niet te keren trend. Ook in 2018 werden dalende verkoopprijzen genoteerd voor de belangrijkste categorieën. Vooral de handel in dikbilvee verliep moeilijk, met prijzen die ruim 3% lager noteerden dan in 2017. Aan de uitgavenzijde werd slechts een beperkte daling van de voederkosten genoteerd. Op heel veel bedrijven raken de afgemeste dieren slechts moeizaam verkocht, waardoor de voederkosten per kg zelf lichtjes toenamen. Met de fiscus werd voor de hectaren ruwvoeder gebruikt voor vleesvee een akkoord bereikt over een daling van de SBW met 4,7%.

Varkens

De uitbraak van Afrikaanse varkenspest deed de varkensmarkt instorten in de tweede helft van 2018. Dat weerspiegelt zich ook in een negatieve SBW bij de zeugen. Het basisaantal biggen werd met 1 eenheid opgetrokken tot 23 biggen per zeug. Voor de inkomsten 2018 hoeven er geen fictieve zeugen berekend te worden. Bij de vleesvarkens daalt de SBW tot 3,50 euro per verkocht varken. Ondanks de goedkope opzet van biggen is dit het slechtste resultaat in de voorbije 15 jaar. Voor de vleesvarkens op contract werd een akkoord gesloten op 9 euro, wat overeenstemt met een daling van 1 euro per gecontracteerd varken. Varkenshouders kunnen de aftrek van de uitzonderlijk geleden verliezen met betrekking tot de varkensstapel spreiden over de inkomstenjaren 2019 en 2020. In het kader van een optimalisatie is dat zeker te overwegen, aangezien de varkenssector momenteel kan profiteren van een betere prijsvorming. Tegelijk overweeg je het best een verhoogde betaling van extra sociale bijdragen voor de komende kwartalen, aangezien de inkomsten voor varkens in 2019 gevoelig hoger zullen liggen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: