Menu

Terug naar Actualiteit >Agrofront dringt aan op efficiënte crisisaanpak

Alle regio's

Vandaag vond er Gembloux een overleg plaats tussen de verschillende schakels in de vleesveeketen om een stand van zaken op te maken over de crisissituatie die ontstaan is naar aanleiding van de vastgestelde fraude in het bedrijf Veviba.

Tijdens dit overleg pleitten de vertegenwoordigers van het Agrofront (ABS, Boerenbond en FWA) voor een efficiënte aanpak van de crisis en dit op drie sporen. Allereerst moet deze zaak door alle bevoegde diensten en door het gerecht tot op het bot worden uitgespit. Om het vertrouwen van zowel de consument als de producent te hertstellen, moet er zo snel mogelijk volledige klaarheid komen in deze zaak. Niet alleen om de overtreders aan te kunnen pakken, maar ook en vooral om te leren hoe we dergelijke toestanden in de toekomst kunnen vermijden.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de versnipperde controles beter op elkaar afgestemd worden en de verschillende controlerende instanties samenwerken. Dit fraudegeval heeft nog maar eens aangetoond dat de vaststellingen van overtredingen snel en transparant moeten kunnen worden gedeeld tussen diverse instanties om de mazen in het net zo klein mogelijk te maken.

Er moet ook snel werk gemaakt worden van de uitwerking van het interprofessioneel akkoord inzake transparantie in de slachthuizen dat vorige maand ondertekend werd. Om het vertrouwen van de producenten in slachthuissector te herstellen, is het noodzakelijk nog verdere stappen zetten inzake transparantie. Van de retail verwacht het Agrofronot dat de continue prijsdruk wordt stopgezet. Eerlijk vlees verdient een eerlijke prijs.

Ten slotte maakten de vertegenwoordigers van het Agrofront tijdens dit overleg samen met de andere landbouworganisaties duidelijk dat alles in het werk moet worden gesteld  om te vermijden dat de boer de rekening voor de crisis gepresenteerd krijgt. Er werd een pakket aan maatregelen opgesteld en voorgelegd aan de vertegenwoordiger van minister van Landbouw Ducarme. Het Agrofront verwacht dat de volledige regering haar steunt in deze gerechtvaardigde vraag.

Raadpleeg hier het maatregelenpakket ter ondersteuning van de rundveehouderij naar aanleiding van de vleesfraude (pdf)