Menu

Terug naar Actualiteit >Agrobeheercentrum Eco² erkend als natuurvereniging

Alle regio's
Alle sectoren

Tijdens haar algemene vergadering blikte agrobeheercentrum Eco² (ABC Eco²) terug op het werkingsjaar 2016. Naast een recordaantal agrobeheergroepen en projecten in 2016 was de belangrijkste opsteker voor de organisatie ongetwijfeld haar erkenning als gewestelijke natuur- en milieuvereniging, wat een belangrijke stap is richting duurzame continuering van de werking van ABC Eco². 

De vzw brengt landbouw en natuur dichter bij elkaar door land- en tuinbouwers verenigd in agrobeheergroepen te ondersteunen bij gebiedsgerichte samenwerking rond natuur en landschap. Het creëren van een duurzame meerwaarde op ecologisch en economisch vlak (ecologie x economie)  staat hierbij centraal. 

2016 was een belangrijk jaar voor het ABC Eco².  De vereniging kon een aantal resultaten boeken die best gezien mogen worden, zowel op het vlak van begeleiding van de lokale agrobeheergroepen, de projectwerking als voor het ABC Eco² als koepelvereniging.

Agrobeheergroepen groeien gestaag

Hoewel de vzw officieel nog geen vijf jaar bestaat heeft ze met meer dan 300 aangesloten landbouwers binnen 31 agrobeheergroepen al een mooi netwerk uitgebouwd in Vlaanderen. Dit aantal, in combinatie met de groepen die momenteel worden opgericht, toont aan dat het draagvlak voor agrarisch natuurbeheer in Vlaanderen groeit.

Daarnaast boekt ABC Eco² ook een duidelijke vooruitgang in het uitgevoerde beheer. In 2016 beheerden de  agrobeheergroepen samen 180 ha graslanden, meer dan 75 ha akkerranden (in functie van akkervogels, erosiebestrijding, buffering van kwetsbare elementen), meer dan 90 km houtkanten en hagen, 75 km sloten en dijken en 30 ha aan experimentele bodemmaatregelen.

De groei van de werking van het agrobeheercentrum Eco² is, naast de steun vanuit de overheid en landbouworganisaties, vooral te danken aan het groot aantal projecten waarin het actief is. 2016 was op dat vlak een echt recordjaar met maar liefst 21 projecten. Daarbij breidt ook de diversiteit van thema’s verder uit. Zo levert ABC Eco² niet enkel inspanningen op het vlak van agrarisch landschaps- en natuurbeheer, maar leveren de betrokken landbouwers ook diensten met betrekking tot bodem- en waterbeheer en op het vlak van klimaatadaptatie en -mitigatie.

Erkenning als natuur- en milieuvereniging

De structurele ondersteuning van de werking van het agrobeheercentrum Eco² blijft echter wel nog een heikel punt. Toch bracht het jaar 2016 ook op dat vlak positief nieuws. Zo werd de vzw voor haar expertise inzake agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Vlaanderen, door de Vlaamse overheid erkend als gewestelijke thematische natuur- en milieuvereniging. Daarnaast werd ABC Eco² ook door het departement Landbouw en Visserij erkend als officiële adviesverlener in het kader van het Kratos-adviesprogramma. Hierdoor kan ABC Eco² adviezen aanbieden aan landbouwers rond biodiversiteit.

Agrarisch natuurbeheer in de praktijk

Na het overzicht van de werking van de koepelvereniging werd tijdens de bijeenkomst ook ingezoomd op de lokale werking van de agrobeheergroep (ABG) in Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, waar de algemene vergadering plaatsvond.  Deze ABG is zowat de oudste in Vlaanderen, dankzij haar onverzettelijke wil om als landbouwers een rol te spelen in de omvorming van de Potpolder in Kruibeke. In het kader van het Sigmaplan slaagde ze men in om hiervoor de nodige overeenkomsten met de bevoegde autoriteiten af te sluiten. 

De agrobeheergroep Kruibeke-Bazel-Rupelmonde werd opgericht in 2009.  Ondertussen bestaat deze groep uit 18 landbouwers.  De aanleiding was de inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied in kader van het Sigmaplan.  Na 8 jaar zijn de landbouwers nog steeds actief op de percelen in het overstromingsgebied.  Er werden overeenkomsten opgemaakt met de landbouwers om de percelen gelegen in het weidevogelgebied te onderhouden. Landbouwers maaien of laten dieren lopen op oordeelkundige wijze in functie van weidevogelbeheer. Het agrobeheercentrum Eco² begeleidt de landbouwers bij vragen en problemen en probeert mee te zoeken naar nieuwe kansen. 

De boeren van de ABG maaien al enkele jaren de dijken rond dit overstromingsgebied, in totaal goed voor zo'n 44 ha. Om de landbouwers te begeleiden wordt er onder meer jaarlijks een informatieavond georganiseerd over het beheer van het weidevogelgebied waarbij thema’s als leverbot en jacobskruiskruid, de voederwaarde van gras en inzetten van oude rundveerassen aan bod komen. 

Ondertussen heeft de agrobeheergroep in samenwerking met ABC Eco² ook verschillende projecten buiten het overstromingsgebied kunnen uitwerken.  Zo werkt men samen met de Landelijke Gilden in een project waarbij landbouwers en particulieren bloemenmengsels inzaaien.  Er werd ook een randenmaaier aangekocht om randen van percelen bij de landbouwers op een goede manier te kunnen onderhouden.