Agenda voor de inningen van de bijdragen Sanitair Fonds bekend

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Sanitair Fonds voor 2024 voor.

Hieronder vind je de agenda voor 2024 en de modaliteiten voor de berekening van het bedrag van de bijdragen en de verzendingdata van de facturen.

 • Sector schapen-geiten-herten: 17 mei 2024

 • Sector runderen: : 30 oktober 2024

 • Sector varkens: 29 november 2024

 • Sector pluimvee: 29 november 2024

Factureringsmodaliteiten voor 2024

Sector schapen-geiten-herten

De bijdrage is verschuldigd voor elk beslag met schapen, geiten en herten dat bestaat uit minimaal 6 vrouwelijke dieren van meer dan 6 maanden oud. Het bedrag wordt berekend op basis van de samenstelling van het beslag dat opgegeven werd in de 15 decembertelling van 2023.

Voor de exploitanten die hun inventaris niet op 15 januari 2024 hebben ingediend, wordt het bedrag van de factuur verhoogd met 20% overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen in de sector ‘schapen-geiten-herten’.

Sector pluimvee

In 2024 worden belangrijke wijzigingen ingevoerd in de manier waarop de verplichte bijdragen voor de pluimveesector worden berekend, waaronder :

 • De verdubbeling van het factuurbedrag

 • Het einde van de vrijwillige bijdrage voor de volgende productietypes: biologisch, scharrel, vrijloop,...

In de komende weken zal er een mededeling verschijnen waarin de nieuwe veranderingen worden uitgelegd, maar in de tussentijd nodigen we u uit om de website van het Sanitair Fonds te raadplegen. Hier vind je meer informatie.

Sector Runderen

De verplichte bijdragen worden berekend in functie van :

 • Het sanitaire risico verbonden aan het beslag;

 • Het aantal en de leeftijd van de dieren die geboren, gehouden en toegevoegd werden aan het beslag tijdens de referentieperiode.

Nieuw dit jaar

Bijdrage van veehandelaarssector aan de verplichte bijdragen.

De éénmalige bijdrage voor de vergoeding van hervallers in het kader van het verwerven van het vrije statuut voor IBR via een verhoging van de inningen voor de volgende categorieën : B04, B05 en B06.

In de komende weken zal er een mededeling verschijnen waarin de nieuwe veranderingen worden uitgelegd.

De bijdragen worden berekend op basis van de gegevens geregistreerd in SANITEL voor de referentieperiode die loopt van 01/09/2023 tot 31/08/2024

Sector Varkens

De verplichte bijdragen worden berekend in functie van:

 • De capaciteit van het beslag: aantal fokvarkensplaatsen en het aantal vleesvarkensplaatsen;

 • Het open of gesloten karakter (een 1-1 relatie wordt beschouwd als een gesloten karakter) van deze plaatsen.

De bijdragen worden berekend op basis van de gegevens geregistreerd in SANITEL voor de referentieperiode die loopt van 01/07/2023 tot 30/06/2024.

In geval van stopzetting van de activiteit, vestigt de FOD VVVL de aandacht van de bedrijfsleiders op het belang om hun situatie bij DGZ te regulariseren:

 • Vóór de datum van facturering voor de sector schapen-geiten-herten en pluimvee ;

 • Vóór het einde van de bovengenoemde referentieperiode voor de sectoren runderen en varkens.

FOD VVVL herinnert u aan de procedures die worden toegepast in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de factuur:

 • Wanneer een eerste herinnering wordt verstuurd, worden de kosten vastgesteld op 50 euro bovenop het bedrag van de factuur.

 • Als er een tweede herinneringmoet worden verstuurd, wordt het factuurbedrag met 20% Verhoogd, met een minimum van 50 euro. 

Heb je de factuur niet ontvangen, dan moet je een duplicaat bij het FOD VVVL aanvragen.

FOD VVVL vestigt ook de aandacht van de operatoren op het belang om de situatie van hun bedrijf actueel te houden bij de erkende verenigingen (ARSIA en DGZ), aangezien de facturering op deze gegevens gebaseerd is. De operator is verantwoordelijk voor de correctheid en het actueel houden van de gegevens in de SANITEL database (vb capaciteit, financieel verantwoordelijke, …).

Indienen van bezwaarschriften

Bij betwisting van de factuur kan je een bezwaarschrift indienen bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu binnen de 30 dagen na de datum van die factuur (de datum op de poststempel wordt in aanmerking genomen). Dit kan ofwel schriftelijk (post) ofwel per e-mail.

De termijn van 30 dagen voor het indienen van een bezwaarschrift wordt strikt gehandhaafd om een snelle afhandeling van de dossiers te garanderen.

Bijkomende informatie

Op de website van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en- planten/dieren/dierengezondheid/begrotingsfonds-dieren

Via het Callcenter van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : 02/524 90 95 (bereikbaar elke werkdag van 8 tot 13u).

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.