Menu

Actieplan voor fruitteelt op tafel bij minister

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Op vraag van de sectorvakgroep Fruit vond afgelopen maandag een overleg plaats met minister van Landbouw Joke Schauvliege. In aanwezigheid van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker werd de crisis in de fruitteeltsector aangekaart.

Toekomststrategie voor hardfruit
In juli 2017 hebben alle actoren van de fruitteeltsector de ‘Vlaamse toekomststrategie voor de hardfruitsector’ ondertekend. Met dit actieplan wilde de fruitsector zich wapenen voor de toekomst door een aantal knelpunten aan te pakken. Het actieplan vroeg én kreeg het engagement van de volledige sector om samen met de overheid de schouders te zetten onder de uitvoering van de gedetecteerde werven en acties. Maar de leden van de sectorvakgroep Fruit stelden vast dat het actieplan in de praktijk grotendeels dode letter blijft. Het halfjaarlijks overleg dat de vooruitgang in de uitvoering van de werven zou monitoren, heeft nog niet plaats gevonden en in heel wat gedefinieerde acties is teleurstellend weinig vooruitgang geboekt. De structurele moeilijkheden en knelpunten die aan de basis lagen van dit plan zijn nochtans absoluut niet van de baan, integendeel.

Tijdens het overleg met de minister hebben we suggesties gedaan om het tij te keren en de geformuleerde doelstellingen in de werven alsnog te kunnen bereiken. 

Kwaliteit als basis voor een betere prijs

In het kader van de toekomststrategie voor de hardfruitsector heeft onze sectorvakgroep het afgelopen jaar het project ‘Q-fruit’ getrokken, dat streeft naar een integrale kwaliteitsaanpak doorheen de hele keten. Het uiteindelijke doel is de economische positie van de sector te versterken door een goede en constante basiskwaliteit op de markt te brengen. Deze constante basiskwaliteit zou dan doorheen de hele keten kunnen rekenen op erkenning en zou weerspiegeld worden in een hogere prijs. Deze prijs naar waarde zou telers ook stimuleren om te blijven inzetten op kwaliteit.

De vakgroepleden stellen vast dat niet alle partijen hun engagementen in dit kwaliteitsproject nakomen en ze heeft dat bij de minister aangekaart. De vakgroep hoopt om met steun van de minister de noodzaak van dit kwaliteitssysteem duidelijk te maken aan alle partijen en de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Een onafhankelijk, ketenbreed kwaliteitsborgingssysteem is in het belang van alle fruittelers, liever vandaag dan morgen.

Het is voor de hardfruitsector cruciaal om in te zetten op een gewaarborgde basiskwaliteit, maar ook op een diversificatie van het aanbod. Nieuwe variëteiten moeten op basis van een objectieve en ondubbelzinnige procedure geselecteerd worden. Het algemeen belang van de sector en zijn telers moet hierbij primeren op de belangen van bepaalde organisaties of structuren. Op die manier kunnen we bouwen aan de toekomst.

Rentabiliteit

Momenteel wordt het hardfruit geconfronteerd met historisch lage prijzen. Het actieplan bevatte onderzoek naar innovatie en diversificatie van verkoopsystemen als een belangrijke werf voor de producentenorganisaties. Bij de vakgroepleden bestaat de perceptie dat het verkoopsysteem gebaseerd op de klok onder de huidige omstandigheden niet noodzakelijk resulteert in de beste prijs voor de telers. De vakgroep wil graag met de ketenpartners de discussie voeren of andere manieren van verkopen tot een beter resultaat kunnen leiden. De teler moet hierbij steeds centraal staan.

Risicobeheer en tewerkstelling

De sectorvakgroep stelt zich constructief op ten opzichte van een brede weersverzekering voor de sector. Wanneer een teler de risico’s kan beperken, zal hij meer inkomensstabiliteit verwerven. Dat is nodig om op een goede manier te kunnen investeren in de toekomst. Om dit systeem betaalbaar te houden is een substantiële ondersteuning door de overheid echter cruciaal. De delegatie van de vakgroep kaartte ook aan dat de huidige werking van het landbouwrampenfonds alleen afgeschaft kan worden wanneer een haalbaar en betaalbaar weerverzekeringssysteem functioneel is.

De vakgroep benadrukte tijdens het overleg met de minister ook dat de regeling inzake seizoenarbeid een zeer belangrijk instrument is voor de hardfruittelers. Aan de minister werd gevraagd om bij bevoegde collega’s aan te kaarten dat de invulling van die seizoenarbeid steeds problematischer wordt en om voorstellen die dat opnieuw mogelijk maken, te ondersteunen.

Deel deze pagina: