Menu

Aanvraag tot tegemoetkoming landbouwramp moet ten laatste op 31 januari binnen zijn

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Het jaar 2017 werd gekenmerkt door nachtvorst in de tweede helft van april die veel schade berokkende en door een extreem langdurige periode van droogte in het volledige tweede kwartaal. De waterreserves zijn bovendien nog steeds onvoldoende aangevuld en veel open putten staan nog steeds ver onder hun normale niveau voor deze tijd van het jaar. We stellen vast dat nogal wat landbouwers hun dossier nog moeten indienen. Gelukkig is de samenstelling van een dossier bij de aangifte van een landbouwramp veel eenvoudiger dan het aanvraag van een tegemoetkoming bij een algemene ramp.

De uitzonderlijke weersomstandigheden van afgelopen jaar werden in Vlaanderen erkend door de overheid en publicatie in het Belgisch Staatsblad volgde al op 3 oktober 2017. Sinds die datum en tot eind januari 2018 kan je een vergoeding aanvragen door een dossier in te dienen bij de afdeling van het departement Landbouw en Visserij in de provincie waar je bedrijfszetel gelegen is. Na het verstrijken van die datum worden er geen dossiers meer aanvaard. Om latere discussies te vermijden raden we je aan om een bewijs te bewaren van de datum waarop je jouw dossier indiende.

De tegemoetkomingsaanvraag kan enkel schriftelijk bij het departement Landbouw en Visserij ingediend worden door middel van het daartoe voorziene formulier (Formulier D)

Wie komt in aanmerking?

Wie zijn schade liet vaststellen door een privé-expert ofwel door de gemeentelijke schattingscommissie heeft al een goede basis gelegd voor zijn dossier. Een teelt komt alleen in aanmerking voor een vergoeding wanneer de schade voor die teelt minstens 30% bedraagt over je hele bedrijf beschouwd. Dat wordt per teeltcode bekeken op basis van je verzamelaanvraag voor teeltjaar 2017. Uiteraard is het de landbouwer die eigenaar is van de teelt op het ogenblik van de ramp die recht heeft op een vergoeding.

Welke stukken toevoegen ?

Bij het dossier van een landbouwramp hoef je in veel gevallen helemaal geen bijlagen te voegen of slechts een beperkt aantal. Een dossier indienen is dus snel en met weinig bijlagen uit te voeren, want de overheid maakt gebruik van de gegevens die al beschikbaar zijn in hun databanken. Omdat de documenten van de gemeentelijke schattingscommissie intern doorgestuurd worden, hoef je hun schattingsverslag ook niet mee te sturen in je dossier.

Wie een verzekering sloot tegen hagelschade aan gewassen, moet een kopie van de polis toevoegen. Ben je verzekerd via een producentenorganisatie, voeg dan dit attest toe. Heb je geen hagelverzekering voor verzekerbare teelten, maar deed je wel structurele investeringen om teeltschade door hagel te voorkomen (overkappingen tegen hagel, hagelnetten …) dan kunnen deze investeringen beschouwd worden als gelijkwaardig met een verzekering. Voeg dan bij je dossier bewijsstukken van deze investering.

Indien een privé-expert de schade vaststelde, stuur dan zeker het verslag van de expert en zijn ereloonnota mee.

Landbouwers met liquiditeitsproblemen kunnen een snellere afhandeling van hun dossier vragen wanneer ze een attest van de bank toevoegen waaruit blijkt dat ze een formele betalingsachterstand hebben voor een lening of bijvoorbeeld beschikken over een attest van Boeren op een Kruispunt.

Hoe wordt het dossier afgehandeld?

Nadat jij je dossier ingediend hebt, zal het departement Landbouw en Visserij nagaan of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Hiervoor zal men in eerste instantie niet langskomen op je bedrijf maar het dossier administratief nakijken op basis van de aangifte. De landbouwadministratie zal normbedragen vastleggen voor de schade aan teelten, op basis van de teeltopbrengsten van de laatste vijf jaar. Deze normbedragen worden als basis genomen voor de schadeberekening en zullen dan als voorstel van schaderegeling aan je opgestuurd worden.

Eerst wordt dus nagegaan voor welke teelten op jouw bedrijf de schade minimaal 30% bedraagt. Vervolgens wordt gekeken of minimaal 50% van de productie van de verzekerbare teelten op je bedrijf verzekerd is tegen hagel ofwel dat via investeringen voldaan is aan deze voorwaarde. Indien dit het geval is, kan 80% van de geleden schade vergoed worden. Is minder dan 50% van je verzekerbare teelten verzekerd, krijg je maximaal 40% van de schade vergoed. Er wordt een franchise van 250 euro gehanteerd. Als het nettoschadebedrag meer is dan 250 euro zal er een tegemoetkoming betaald worden, maar er wordt wel nog een vermindering toegepast op basis van de hoogte van het schadebedrag.

Ga je akkoord met de voorgestelde vergoeding – of indien je niet reageert op het voorstel – zal ze uitbetaald worden. Indien je niet akkoord gaat met het voorstel, moet je binnen de dertig dagen een herziening aanvragen. Hiervoor dien je een gemotiveerd bezwaarschrift in, gestaafd met de nodige bewijsstukken. Na behandeling van je bezwaar, zal het dossier verder afgehandeld en uitbetaald kunnen worden.

Besluit

De landbouwrampdossiers kunnen afgehandeld worden met een beperkte administratieve rompslomp. Dat is een goed voorbeeld van administratieve vereenvoudiging.

Deel deze pagina: