Menu

Aandachtspunten en nieuwigheden mestwetgeving bij de start van het nieuwe jaar

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Bij de start van een nieuw kalenderjaar treden gewoonlijk ook wel enkele nieuwe regelgevingen in voege.

Toon De Keukelaere, adviseur akkerbouw en mestbeleid

Wat mestwetgeving betreft was 2019 het eerste jaar van het nieuwe map6 met bijkomende verplichtingen. Sommige van deze verplichtingen dienden onmiddellijk in 2019 te worden uitgevoerd (zelfs met terugwerkende kracht), voor andere verplichtingen werd 2020 als startjaar opgegeven in het mestdecreet. We zetten de voornaamste nieuwigheden of aandachtspunten voor 2020 voor jullie op een rij.

Burenregeling

De striktere gebiedsgerichte benadering van het mestbeleid heeft er toe geleid dat mesttransport door burenregeling in sommige gebieden beter opgevolgd en gecontroleerd zal worden. Voor burenregelingen naar bedrijven die percelen hebben gelegen in gebiedstype 2 of 3  worden bijkomende eisen aan de burenregeling opgelegd; ook naar de andere percelen van dergelijke bedrijven die dus niet in gebiedstype 2 of 3 zijn gelegen. Voor deze burenregelingen is agr-gps vanaf nu verplicht. Deze agr-gps plicht voor burenregeling zal werken via een app (op de smartphone). Landbouwers dienen zich eenmalig te registreren indien ze hiervan gebruik willen maken. Het is de bedoeling dat de app op een automatische en voorgeprogrammeerde wijze de gegevens van de mesttransporten registreert en doorstuurt naar een gps-dienstverlener  en die op haar beurt naar de mestbank.  Welke dienstverleners (providers) en app’s al dan niet in aanmerking komen is momenteel nog niet echt duidelijk  maar we verwachten dat de Mestbank voor de start van het nieuwe bemestingsseizoen hierover tijdig zal communiceren.

Kunstmest

Vanaf 2020 is elke aangifteplichtige landbouwer verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest. Handelaars, producenten of verdelers van kunstmest moeten op hun beurt een verkoopregister opmaken.

In het aankoopregister moet je bijhouden welke kunstmest (samenstelling en hoeveelheid) wanneer (leveringsdatum) je bij welke leverancier hebt aangekocht. Het verbruik van deze kunstmeststoffen moet je vervolgens registreren in het gebruiksregister. Hierbij geef je aan hoeveel je van welke meststof op welk perceel hebt toegediend.

Deze administratieve verplichting wordt gefaseerd ingevoerd.

  • Vanaf 1 januari (nu dus) volstaat een papieren versie. Vorm en dergelijke is van geen belang zolang je maar de vereiste info noteert. Voor gebruiksregister kan bv een agenda volstaan waarin je de bemestingen (mogelijks ook andere registraties) bijhoudt. Ook teelt- of perceelfiches etc.. komen in aanmerking voor zover  je kan retraceren hoeveel je van welke meststof je op een bepaald perceel hebt toegediend.  In geval van teeltfiche moet je dus wel aangeven op welke percelen deze teelt overal is ingezaaid. Eventueel kan je ook gebruik maken van het mestprogramma dat op website van Boerenbond ter beschikking is.
  • Vanaf juli 2020 moeten deze data digitaal worden overgemaakt aan de mestbank. Hoe dit in de praktijk dan dient te gebeuren is momenteel nog koffiedik kijken. Vanuit Boerenbond zullen we alles in het werk stellen om deze administratieve rompslomp tot een minimum te beperken (of nog beter, geen bijkomende administratie).

Mestrechten en – plichten voor percelen gelegen in gebiedstype 2 of 3

Bij percelen, gelegen in gebiedstype 2 of 3, moet de gebruiker van het perceel op 1/1  (mestrechten) en 31/5 (eigenaar hoofdteelt) één en dezelfde land- of tuinbouwer zijn, zo niet wordt  op het perceel in kwestie een  0-bemestingsnorm van toepassing! Hou hiermee zeker rekening bij het invullen van jullie verzamelaanvragen. In de praktijk betekent dit dat wie een perceel aangeeft met code G (in gebruik op 1 januari) dit zelfde perceel ook moet aangeven met code I en er op let dat hij perceel in gebruik heeft in de verzamelaanvraag voor 31/5. Een andere landbouwer kan wel nog steeds het perceel activeren met code A voor de betalingsrechten. Indien er geen gebruikswissel is van het perceel (enkel code A) is er uiteraard geen enkel probleem.

Mestbankaangifte

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2020. Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt onherroepelijk een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro. Nieuw in MAP 6 is dat die boete wordt opgelegd, zodra de deadline van 15 maart om 23.59 uur is verstreken. Tijdig indienen is dus een must

Equivalente maatregelen

Eind vorig jaar zijn er een aantal voorstellen tot equivalente maatregelen ingediend. Dit  zijn maatregelen die mogelijks de lagere N-norm, de vanggewasverplichting of  de strengere uitrijregeling in gebiedstypes 2 en 3 kunnen vervangen indien ze gelijkaardig resultaat kunnen opleveren. Een  beoordelingscommissie heeft zich hierover gebogen en de voorstellen van equivalente maatregelen gewikt en gewogen. We verwachten binnenkort meer duidelijkheid welke maatregelen (bv graangewassen na nitraatgevoelige teelten) al dan niet door de jury werden goed bevonden en finaal door Minister van Leefmilieu en Omgeving, Zuhal Demir, aanvaard zijn voor komende jaren.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: