3 kandidaat-nationale parken in Antwerpen

14 januari 2022

Deze week raakte bekend welke 13 'kandidaat-parken' worden toegelaten tot het begeleidingstraject dat finaal zal leiden tot de erkenning van 3 bijkomende nationale parken en 3 landschapsparken in 2023. In Antwerpen zijn 3 kandidaat nationale parken geselecteerd om door te gaan naar de volgende ronde, het begeleidingstraject.

Taxandria, Kalmthoutse Heide en Scheldevallei

De geselecteerde kandidaturen zijn in onze provincie nationaal park Taxandria, nationaal park Kalmthoutse Heide en nationaal park Scheldevallei. Het gebrek aan garanties ten aanzien van de landbouwsector zorgt voor grote bezorgdheid waardoor ook geen draagvlak is bij de lokale landbouwers voor deze projecten.

Bezorgdheden zijn groot

De vooropgestelde doelstellingen die in het oproepreglement zijn geformuleerd, zijn erg ambitieus en liegen er niet om: er wordt een aanzienlijke impact verwacht op de land- en tuinbouwbedrijven die binnen de perimeter van een nationaal park actief zijn. Over een termijn van 20 jaar moet de natuurkern van een nationaal park worden uitgebreid tot 10.000 ha. In het kleine versnipperde Vlaanderen is dat onmogelijk te realiseren zonder impact op de land- en tuinbouwsector. Deze 'zones voor natuurontwikkeling' die voor de uitbreiding van de natuurkern moeten dienen, kunnen in eender welke gewestplanbestemming – dus ook in het agrarisch gebied – komen te liggen. Bij gebrek aan een duidelijk wetgevend kader, is het niet duidelijk welke concrete maatregelen worden nagestreefd in deze parken en welke concrete gevolgen dit gaat hebben voor de bestaande land- en tuinbouwactiviteiten. Dit wordt in handen gelegd van de lokale gebiedscoalities die in de mogelijkheid zullen zijn om - naast alle Vlaamse sectorale regelgeving (MAP, PAS, natuur en onroerend erfgoed, ...) die al zware druk op de sector legt - ook nog een bijkomend beleid te gaan voeren. Naast een ruimtelijke impact vrezen we ook een mogelijke impact op de vergunningverlening.

Geen steun van de landbouwsector

Boerenbond heeft meermaals aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de methodiek van 'projectwerking'. We hebben meermaals aangedrongen op de opmaak van een Vlaams kader waarbij duidelijke afspraken zouden worden vastgelegd in overleg met de verschillende Vlaamse administraties en met het middenveld. In aanloop naar de selectieronde bleek de onzekerheid, bezorgdheden over mogelijke gevolgen en onduidelijkheid te groot. Garanties konden na diverse overlegmomenten door niemand gegeven worden. Er werd dan ook geen enkel nationaal park gesteund.  In het verdere traject zullen we samen met de lokale bedrijfsgilden de belangen van de land- en tuinbouwsector blijvend verdedigen.

Contactpersonen Boerenbond